Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Print
Swedish title Människans Fysiologi - en översikt
English title Human Physiology - an overview
Course number 2827
Credits 3.0
Notes Suitable for doctoral students without medical education at university level.

Responsible KI department Institutionen för fysiologi och farmakologi
Specific entry requirements
Grading Passed /Not passed
Established by Styrelsen för forskarutbildning
Established 2017-03-31
Purpose of the course KI är ett medicinsk universitet med forskning och utbildning inom medicin och hälsa. Alla doktorander ska inhämta grundläggande kunskaper om den mänskliga kroppen i hälsa och sjukdom i de fall grundläggande medicinsk högskoleutbildning saknas.

Denna kurs riktar sig till doktorander utan medicinsk bakgrund. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en basal och mycket översiktlig introduktion till människokroppens organsystem, dess funktion och samverkan. Innehållet i kursen kommer att vara användbart för fortsatta studier där kunskap om människans fysiologi är av värde.
Intended learning outcomes Studenten ska efter genomgången kurs ha översiktlig kunskap och förståelse för hur människokroppens organsystem fungerar och samverkar under normala betingelser. Kursinnehållet ska kunna användas för fortsatt fördjupning inom en forskarutbildning där vissa humanbiologiska kunskaper är av värde.

Färdigheter
- Skriftligt kunna redogöra för organsystemens funktion.
- Sammanställa och delge information skriftligt för utvalda fördjupningsområden.

Förhållningssätt och värderingsförmåga
- Uppvisa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till data som presenteras under föreläsningar och i kurslitteratur.
Contents of the course - Nervsystemets fysiologi
- Muskel
- Autonoma nervsystemet och endokrinologi
- Högre hjärnfunktioner
- Hjärta och cirkulation
- Njure och syra-bas
- Respiration
- Digestion

Samt samspelet mellan olika organsystem.
Teaching and learning activities Kursen innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner i form av frågestunder samt problembaserad undervisning. Dessutom ges en frivillig dugga som ger bonuspoäng på tentamen.
Compulsory elements Moment som är obligatoriskt under kursen är tentamen. I anslutning till kursen ges ett rest-tentamenstillfälle.
Examination För att bli godkänd i kursen måste studenten visa att lärandemålen har uppnåtts. Detta bedöms genom en skriftlig tentamen.
Literature and other teaching material Nedanstående litteratur rekommenderas.

Lännergren, Jan. Fysiologi. Upplaga 5. Förlag: Studentlitteratur, 2013, pp 1- 355. ISBN13:978-91-44-04775

Course responsible Daniel Andersson
Institutionen för fysiologi och farmakologi

0736166414
Daniel.C.Andersson@ki.se

Biomedicum kvarter 5C

17177
Stockholm
Contact person