Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Print
Swedish title Vetenskapsteori och hälsobegreppet
English title Philosophy of science and the concept of health
Course number 3073
Credits 1.5
Notes The course meets the requirements for a general science course.

Responsible KI department Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Specific entry requirements
Grading Passed /Not passed
Established by Styrelsen för forskarutbildning
Established 2018-03-06
Purpose of the course Syftet med kursen är att den forskarstuderande ska utveckla ett vetenskapsteoretiskt förhållningssätt genom att fördjupa den forskarstuderandes förmåga att förstå, tillämpa, reflektera över och kritiskt värdera vetenskapsteoretiska begrepp och idéer liksom vad de innebär för i synnerhet medicinsk vetenskaplig praxis. Ytterligare ett syfte med kursen är att fördjupa den forskarstuderandes förmåga att förstå, reflektera över och kritiskt värdera olika synsätt på och konsekvenser av hur begrepp som hälsa och sjukdom definieras.
Intended learning outcomes Den forskarstuderande ska efter avslutad kurs kunna:
- förstå centrala vetenskapsteoretiska begrepp och problem, i synnerhet sådana av särskild relevans för de medicinska vetenskaperna
- identifiera, analysera och kritiskt värdera vetenskapliga problem, synsätt och argument från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, i synnerhet inom det medicinska området
Contents of the course Kursen innehåller följande delar:
1. Kunskapsteori
Begrepp som kunskap, sanning och vetenskap liksom deras inbördes relation diskuteras och problematiseras.
Verifiering/falsifiering, logisk positivism, falsifikationism, demarcation är andra begrepp och teoribildningar som behandlas.
2. Vetenskapsteori
Centrala begrepp, teorier och teman som behandlas är paradigm och det klinisk-medicinska paradigmet, placeboeffekten och vetenskapliga anomalier, samt den medicinska vetenskapens natur och kunskapssyn (randomiserade kliniska prövningar mm). Skillnaden och förhållandet mellan vetenskap och värderingar behandlas också.
3. Vetenskap och pseudovetenskap och vetenskaplig argumentation
Momentet tar upp frågor som rör demarcation i praktiken, skillanden mellan vetenskap och pseudo-vetenskap och vetenskaplig argumentation (inom framför allt de medicinska vetenskaperna).
4. Hälsobegreppet
Hälsobegreppet problematiseras, bland annat med utgångspunkt i objektivitet/subjektivitet. Konsekvenserna av att utgå från olika typer av definitioner av hälsa diskuteras. Även begreppet sjukdom diskuteras i relation till exempelvis normalitet.
Teaching and learning activities Kursen ges som webbkurs. Följande arbetsformer används: webbföreläsningar, skriftlig examination, individuella skriftliga övningar, individuell skriftlig inlämningsuppgift, samt läsning av kurslitteraturen liksom annat tillhandahållet material.
Compulsory elements Alla kursens delar som utgör examination är obligatoriska.
Examination Kursen examineras genom:
- Skriftlig examination
- Individuella skrivövningar
- Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Literature and other teaching material Obligatorisk litteratur:
- Johansson, Ingvar, & Lynöe, Niels. Medicine and Philosophy: A Twenty-First Century Introduction. Frankfurt: Ontos Verlag, 2008.
https://ki.se/sites/default/files/johansonlynoemedicineandphilosophy19jan2011_2.pdf

- En samling vetenskapliga artiklar, tillgängliga genom kursplattformen.

Rekommenderad litteratur:
- Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolutions. Chicago, Ill. : University of Chicago Press, 2012.
- Popper, Karl. Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge. London, Routledge, 2002.
- Godfrey-Smith, Peter Theory and reality: an introduction to the philosophy of science
Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 2003. Kapitel 2-6.

Fler publikationer kan komma att läggas till.
Course responsible Gert Helgesson
Institutionen för lärande, informatik, management och etik


Gert.Helgesson@ki.se

Contact person Annelie Jonsson
Institutionen för lärande, informatik, management och etik


annelie.jonsson@ki.se