Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Print
Swedish title Människans fysiologi - en översikt
English title Human physiology - an overview
Course number 2644
Credits 3.0
Notes Suitable for doctoral students without medical education at university level.

Responsible KI department Institutionen för fysiologi och farmakologi
Specific entry requirements
Grading Passed /Not passed
Established by Styrelsen för forskarutbildning
Established 2016-03-08
Purpose of the course KI är ett medicinsk universitet med forskning och utbildning inom medicin och hälsa. Alla doktorander ska inhämta grundläggande kunskaper om den mänskliga kroppen i hälsa och sjukdom i de fall grundläggande medicinsk högskoleutbildning saknas.

Denna kurs riktar sig till doktorander utan medicinsk bakgrund. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en basal och mycket översiktlig introduktion till människokroppens organsystem, dess funktion och samverkan. Innehållet i kursen kommer att vara användbart för fortsatta studier där kunskap om människans fysiologi är av värde.
Intended learning outcomes Studenten ska efter genomgången kurs ha översiktlig kunskap och förståelse för hur människokroppens organsystem fungerar och samverkar under normala betingelser. Kursinnehållet ska kunna användas vid fortsatt utbildning där vissa humanbiologiska kunskaper är av värde.

Färdigheter
Muntligt och skriftligt kunna redogöra för organsystemens funktion, samt kunna delge information för utvalda fördjupningsområden.

Förhållningssätt och värderingsförmåga
Uppvisa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till litteratur som inhämtas för olika fördjupningsuppgifter.
Contents of the course Ämnen som berörs är:

- Översikt av integrativ fysiologi
- Basal anatomi, biokemi och cellbiologi
- Nervsystemets fysiologi
- Endokrinologi
- Digestionsfysiologi
- Hjärt- cirkulationsfysiologi
- Njurfysiologi, vätskebalans, syra-basfysiologi
- Respiration
Teaching and learning activities Kursen innehåller delvis problembaserad undervisning, föreläsningar och en praktisk laboration.

Compulsory elements Moment som är obligatoriska är examinationsuppgifter och praktisk laboration. Vid eventuell frånvaro vid muntlig dugga eller laboration kompenseras detta i överenskommelse med kursens koordinator. I anslutning till kursen ges ett rest-tentamenstillfälle.
Examination För att bli godkänd i kursen måste studenten visa att lärandemålen har uppnåtts. Detta bedöms genom en muntlig dugga och en skriftlig tentamen.

Literature and other teaching material Rekommenderad litteratur:

Medical Physiology- a cellular molecular approach
Boron, Walter F.; Boulpaep, Emile L.
Update 2 ed.: Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier, cop, 2012 - xii, 1337 s.
ISBN 9780808924494 (international ed) ISBN:9781437717532 LIBRIS-IS: 12505054
Denna bok är mycket omfattande, endast delar kommer att behandlas i kursen. Kan användas för att slå upp relevant information.

Fysiologi
Lundeberg, Thomas; Lännergren, Jan; Ulfendahl, Mats; Westerblad, Håkan.
5., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012 - 354 s.
ISBN:978-91-44-07747-5 LIBRIS-ID:13508738

Valfri litteratur:

Medical physiology
Rhoades, Rodney A.; Tanner, George A.
2. ed.: Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2003 - 781 s.
ISBN:0-7817-1936-4 LIBRIS-ID:8871240

Color Atlas of Physiology
Despopoulos A.; Silbernagl S.
6th [rev.] ed.: Thieme, pp 1-456, 2008
ISBN: 9783135450063 LIBRIS-ID:16371845 (elektronisk resurs)

Physiology
Costanzo Linda S.
4th ed.: Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, pp 1-493, 2010
ISBN:978-1-4160-6216-5 LIBRIS-ID:11768941

Course responsible Stefan Reitzner
Institutionen för fysiologi och farmakologi


stefan.reitzner@ki.se

Contact person