Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Print
Swedish title Perinatologi
English title Perinatology
Course number 2626
Credits 6.0
Responsible KI department Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Specific entry requirements
Grading Passed /Not passed
Established by Styrelsen för forskarutbildning
Established 2012-03-15
Purpose of the course
Intended learning outcomes Det övergripande målet är att studenten ska fördjupa sina kunskaper och kunna resonera kring barnets fysiologi och klinik. Studenten skall även bygga upp basal kunskap om olika sjukdomstillstånd under nyföddhetstiden. Kunskaperna som specificeras i de nedanstående läromålen är klassificerade enligt SOLO-taxonomin.

Mer specifikt skall studenten kunna:

Redovisa och resonera kring normal embryogenes och fosterutveckling, särskilt omställningarna vid födelsen och perioden närmast efter (S3).

Diagnostiskt analysera och diskutera viktiga akuta sjukdomstillstånd hos foster och nyfödda och, där det är relevant, koppla samman dem med förhållanden under graviditet, födelse och nyföddhet, inklusive arv (S4).

Relatera perinatal utveckling till riskfaktorer hos foster och för tidigt födda som moderns hälsa samt barnets gestationsålder, omgivning och genus (S3).

Utifrån epidemologiska data resonera kring sambandet mellan moderns hälsotillstånd och viktiga akuta sjukdomar hos foster och nyfödda barn (S3).

Känna till och kunna redogöra för möjligheter och svårigheter inom diagnostik (S2).

Beskriva antenatalvård samt vård av- för tidigt födda barn (neonatalvård) (S2).

Identifiera begreppet epigenetik (S1), och relatera detta till perinatal programmering som en grund för framtida hälsa och sjukdom (S3).
Contents of the course Kursen behandlar det nära samarbetet mellan obstetrik och neonatologi som vi brukar benämna perinatologi.

Livet innan födelsen har långtgående konsekvenser för individens framtida hälsa och utveckling. Vår kunskap om denna väsentliga del av vårt liv ökar snabbt. Vi vet nu att den har en avgörande betydelse för individens framtida liv, liksom att graviditet hos modern är väsentlig för hennes framtida hälsa. Födelsen är en kritisk händelse då den nyfödde snabbt måste ställa om till ett liv utanför livmodern. Många förändringar sker momentant, såsom påbörjande av andningen, medan andra gradvis utvecklas under den första tiden postnatalt. Kunskap om dessa är en förutsättning för att förstå de sjukdomstillstånd som kan drabba det nyfödda barnet, men också för att förstå utvecklingen och fysiologin hos äldre barn och vuxna. Detta är en del av det snabbt växande konceptet perinatal programmering och epigenetik, vilket också är en central del av kursens budskap. Betydelsen av miljö och arv diskuteras med särskilt hänseende till framtida hälsa och sjukdom.

Under kursen ska studenten skaffa sig goda kunskaper om fostrets och barnets fysiologi och klinik, och basal kunskap om olika sjukdomstillstånd som drabbar foster respektive barn under nyföddhetstiden. Kursen berör därför basal embryologi, tillämpad fosterdiagnostik, mödra-, foster- och det nyfödda barnets fysiologi. Vidare avvikelser i dessa skeenden och eventuella interventioner. Identifikation av riskgraviditeter inom mödravård diskuteras.

Kursen tar också upp prenatal programmering av framtida hälsa, barnets nervsystem och neuropsykomotoriska neuronala utveckling, barnet och medvetandet samt smärtfysiologi hos den nyfödde, omställningen vid födelsen, centrala andningsstörningar hos den nyfödde och plötslig spädbarnsdöd. Speciellt kommer den sofistikerade interaktionen mellan moder och barn att belysas. Tidiga könsskillnader mellan gossar och flickor diskuteras. Kursen kombinerar grundläggande preklinisk medicin med föreläsningar om klinisk praxis. Det är kursens ambition att även kombinera etablerad medicinsk kunskap med senaste forskningsrön inom detta snabbt förändrande område.

Kursen är indelad i olika delar som omfattar:
Här startar allt: Befruktning, implantation, embryologi.
Fosterfysiologi: nyfödd (hjärta-cirkulation, njurar, lungor-andning).
Neonatal fysiologi vid födelsen och under nyföddhetsperioden.
Fysiologisk interaktion mamma - foster - nyfödd.
Epigenetiska mekanismer, Barker hypotesen, betydelsen av intrauterin och postnatal miljö för framtida hälsa för barnet.
Teaching and learning activities Föreläsningar, fallbeskrivningar och seminarier.

Studenten kommer att arbeta med integrerade frågeställningar såsom enkla studier av fetal fysiologi. När är fostret vaket? Hur varseblir modern fostret? Varför startat de flesta förlossningarna på natten? När utvecklas fostret- det nyfödda barnet sina sinnen? Pappans roll vid graviditetsavvikelser. Det första året efter födelsen-vad händer?

Under kursen skall varje deltagare göra ett individuellt arbete skriftligt redovisat på svenska eller engelska med referenser till den vetenskapliga litteraturen (c:a 8 sidor med enkelt radavstånd). Det skrivna skall behandla något ämne, som relaterar till kursens huvudtema. En handledare ska finnas tillgänglig för en stödjande diskussion en gång i veckan och godkänner slutligen det skrivna arbetet. Detta redovisas muntligt vid ett seminarium med hela kursen.
Compulsory elements Aktivt deltagande i seminarieverksamheten.

Mer än 3 dagars frånvaro från den kontinuerliga seminarieverksamheten får kompenseras i samråd med kursledningen.
Examination Examination: För godkänd kurs krävs:
a) Aktivt deltagande i seminarie verksamheten. Kontinuerlig feedback ges i samband med seminarie presentationer och diskussioner.
b) Skriftligt samt muntlig redovisning av individuellt fördjupningsarbete.
c) Kursen avslutas med skriftlig examen där minst 2/3 rätt svar på kortsvarsfrågor krävs för godkänd kurs.
Literature and other teaching material Obligatorisk litteratur:
Hagberg, H; Karel, M; Westgren Obstetrik
Studentlitteratur, 2008 ISBN:978-91-44-00731-1  Se bibliotekskatalogen
Hellström-Westas, L; Lagercrantz, H; Norman, M Neonatologi
Studentlitteratur AB, 2008 ISBN:91-44-04643-X  LIBRIS-ID:10674783  Se bibliotekskatalogen
Kompendier och vetenskapliga artiklar delas ut under kursen. Utöver detta obstetrisk och pediatrisk litteratur.

Uppslagsböcker och artiklar:
Nedanstående litteratur finns tillgänglig för kursdeltagarna på sjukhuset och ska tjäna som uppslagsböcker för grundfakta. Tillgång till PubMed och dithörande full-text-möjligheter finns också via sjukhusets eller KIB:s datorer, samt sjukhusbibliotekets i Solna resurser.
Avery, Gordon B. Neonatology : pathophysiology and management of the newborn
5. ed. : New York : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 1999 - 1621 s. ISBN:0-7817-1210-6  LIBRIS-ID:8307437  Se bibliotekskatalogen
Developmental origins of health and disease Gluckman, Peter; Hanson, Mark
New York : Cambridge Univ. Press, cop. 2006 - xvi, 519 s. ISBN:0-521-84743-5  LIBRIS-ID:10092864  Se bibliotekskatalogen
Epigenetic mechanisms and the mismatch concept of the developmental origins of health and disease Burdge, GC; Gluckman, PD; Godfrey, KM; Hanson, MA; Lillycrop, KA
2007 Ingår i:  Pediatric research :[Elektronisk resurs]b an international journal of clinical, laboratory and developmental investigation : Pediatric research (Online)
Baltimore, Md : Williams and Wilkins Co, ISSN:1530-0447z 0031-3998 (print)  LIBRIS-ID:9841568 
URL: http://link.libris.kb.se/sfxkib?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925432366&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&z Tillgänglig för användare inom Karolinska institutetz Ovid Lippincott Williams & Wilkins Journal Definitive Archive:Full Textz Ovid Lippincott Williams & Wilkins Total Access Collection:Full Text
(2007) s. 5R-10R
Ewald, Uwe; Sjöberg, Nils-Otto Perinatalt omhändertagande vid extrem underburenhet
Stockholm : SFOG, 2004 - 124 s. LIBRIS-ID:9855312 
Gabbe, Steven G.; Niebyl, Jennifer R.; Simpson, Joe Leigh Obstetrics : normal and problem pregnancies
5th ed. : Philadelphia, PA : Churchill Livingstone/Elsevier, 2007. - xvii, 1391 p. ISBN:978-0-443-06930-7  LIBRIS-ID:10596335  Se bibliotekskatalogen
Gluckman, PD; Hanson, MA Living with the past: evolution, development, and patterns of disease
2004 Ingår i:  Science : Science (Washington, D.C. Print)
Washington,c 1883- : 1883- ISSN:0036-8075  LIBRIS-ID:8258315 
URL: http://www.du.se/proxy.aspx?=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&jid=SCI&site=ehost-livez Fulltext online (1997-2004)
(2004) s. 1733-6
Kliegman, Robert; Nelson, Waldo E. Nelson textbook of pediatrics
18. ed. : Philadelphia : Saunders Elsevier, cop. 2007 ISBN:978-1-41602450-7  LIBRIS-ID:10532141  Se bibliotekskatalogen
Obstetriskt ultraljud
Stockholm : Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2007 - 119 s. LIBRIS-ID:10736534 
Obstetrisk öppenvård Grennert, Lars; Marsál, Karel
2., [rev. och aktualiserade] uppl. : Stockholm : Liber, 2004 - 384 s. ISBN:91-47-05220-1 (korr.)  LIBRIS-ID:9717908  Se bibliotekskatalogen
Olofsson, Nina Förlossningssmärta och dess behandling
Lund : Studentlitteratur, 2003 - 143 s ISBN:91-44-01624-7 : 268:0  LIBRIS-ID:8804103  Se bibliotekskatalogen
Chamberlain, Geoffrey; Turnbull, Alec Obstetrics
Edinburgh : Churchill Livingstone, 1989 - 1200 s. ISBN:0-443-03539-3  LIBRIS-ID:4942449  Se bibliotekskatalogen
Course responsible Eric Herlenius
Institutionen för kvinnors och barns hälsa


Eric.Herlenius@ki.se

Contact person Thomas Ringstedt
Institutionen för kvinnors och barns hälsa


Thomas.Ringstedt@ki.se

Susanne Evang
Institutionen för kvinnors och barns hälsa


susanne.evang@ki.se