Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Print
Swedish title Tillämpad biostatistik
English title Applied biostatistics
Course number 2585
Credits 0.6
Notes The course meets the requirements for a general science course.

Responsible KI department Institutionen för onkologi-patologi
Specific entry requirements Ingen
Grading Passed /Not passed
Established by Styrelsen för forskarutbildning
Established 2011-10-20
Purpose of the course
Intended learning outcomes Efter genomgången kurs ska studenten kunna identifiera och värdera publicerade vetenskapliga arbetens studiedesign och resultat. Metoder för datainsamling och statistisk analys av mätdata ska kunna redogöras för.
Contents of the course Kursen kommer att belysa statistiska begrepp och metoder samt deras tillämpning i den vetenskapliga litteraturen. Kaplan-Meier överlevnadsanalys och logistisk regression kommer att ägnas särskild uppmärksamhet.
Teaching and learning activities Kursdesignen utgår ifrån interaktiva föreläsningar och gruppdiskussioner. Föreläsningarna innehåller genomgång av biostatistiska definitioner samt metodförklaringar framförallt i relation till överlevnadsanalys och logistisk regression. Gruppdiskussionerna utgår ifrån publicerade vetenskapliga arbeten vars biostatistiska innehåll granskas och värderas. Fokus i diskussionerna ligger på använda metoders styrkor och svagheter samt kopplingar till studenternas eget forskningsarbete.
Compulsory elements Obligatorisk närvaro vid samtliga moment. Kursledaren avgör om och hur frånvaro från obligatoriska moment kan kompenseras.
Examination Formativ examination i samband med interaktiva föreläsningar och gruppdiskussioner samt vid den gemensamma genomgången.
Literature and other teaching material Publicerade vetenskapliga artiklar vilka delas ut i samband med gruppdiskussionerna.
Course responsible Svetlana Bajalica Lagercrantz
Institutionen för onkologi-patologi
08-51771797
073-5097631
Svetlana.Lagercrantz@ki.se

Contact person