Kurskatalog forskarutbildning - VT24

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2023-10-16 och 2023-11-15
Application closed
Skriv ut
Titel Introduktionskurs i kliniska studier: från idé till arkivering
Kursnummer 5274
Program 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Språk Svenska
Antal högskolepoäng 1.5
Noteringar Kursen uppfyller kraven för en allmänvetenskaplig kurs.

Datum 2022-02-21 -- 2022-02-25
Kursansvarig institution Institutionen för onkologi-patologi
Särskild behörighet
Kursens syfte Denna kurs riktar sig till doktorander utan erfarenhet av kliniska studier men som planerar genomföra en klinisk studie. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en praktisk förståelse och inblick i processen, principer och regler inom uppstart, genomförande och avslut av kliniska studier.
Kursens lärandemål Studenten ska efter genomgången kurs:

- Ha kunskap om vad som krävs för att planera, genomföra och avsluta en klinisk studie
- Självständigt kunna planera och ta fram ett studieprotokoll inklusive en grundlig metodisk utvärdering och val av lämplig studiedesign
- Ha grundläggande kunskap och förståelse för innebörden av de olika avtal och regelverk som styr inför uppstart, vid genomförande samt avslut av en klinisk studie
- Reflektera kritiskt över andra studenters forskningsprojekt på ett vetenskapligt konstruktivt sätt
Kursens innehåll - Genomgång av olika begrepp och aktörer inom kliniska studier
- Studieplanering
- Good Clinical Practice (GCP), Helsingforsdeklarationen och andra regelverk liksom genomgång av prövare/sponsors ansvar
- Avtal/kostnadsberäkning
- Ansökan
- Studiegenomförande
- Avslut/Arkivering/Rapportering
Arbetsformer Föreläsningar, gruppövningar, seminarier samt muntliga och skriftliga presentationer. Kursen fokuserar på praktiskt lärande genom att omsätta kunskap i praktisk bemärkelse och kritisk reflektion av kunskap.
Obligatoriska moment Obligatorisk närvaro vid föreläsningar, gruppövningar och presentationer. Frånvaro från enstaka obligatoriska moment (motsvarande högst 20% av tiden) kan kompenseras genom utförande av andra uppgifter i överenskommelse med kursansvarig.
Examination För att bli godkänd i kursen måste studenten visa att lärandemålen har uppnåtts. Detta bedöms genom aktivt deltagande i seminarier och godkänd muntlig och skriftlig presentation.
Intyg i GCP ingår om man blir godkänd.
Kurslitteratur och övriga läromedel Helsingforsdeklarationen
ICH-GCP R2
Ev EU-direktiv, LVFS
Kliniska Studier Sverige, www.kliniskastudier.se
Antal studenter 10 - 30
Urval av studenter Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) startdatum för doktorandstudier (där tidigare startdatum prioriteras).
Övrig information Kursen hålls i Solna (NKS och/eller Bioclinicum)
Ytterligare kursledare Ytterligare kursledare är Helené Sjöö. helene.sjoo@sll.se
Senaste kursvärdering Not available
Kursansvarig Elham Hedayati
Institutionen för onkologi-patologi

elham.hedayati@ki.se

Solnavägen 30 J5:30
BioClinicum, Karolinska University Hospital
171 64
Stockholm
Kontaktpersoner -