Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15
Application closed
Skriv ut
Titel Vetenskapsteori
Kursnummer 3119
Program 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Språk Svenska
Antal högskolepoäng 4.5
Noteringar Kursen uppfyller kraven för en allmänvetenskaplig kurs.

Datum 2021-11-02 -- 2021-11-30
Kursansvarig institution Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Särskild behörighet
Kursens syfte Få en kunskap om, färdighet i och förståelse för grundläggande vetenskapsteoretiska teorier, principer och diskurser som bildar basen för vetenskaplig metod och kritik.
Kursens lärandemål Efter kursen skall doktoranden ha kunskaper om
1. Vetenskapsteoretiska teorier, principer och grundläggande begrepp
2. Aktuella diskurser om vad som är vetenskaplighet

Efter kursen skall doktoranden ha färdigheter i att
1. Analysera och beskriva forskning i vetenskapsteoretiska termer
2. Delta i vetenskapsteoretisk diskurs om forskning och argumentera för styrkor och svagheter med olika vetenskapsteoretiska ingångar till en frågeställning

Efter kursen skall doktorandens förhållningssätt till vetenskaplig diskurs vara
1. Grundad i respekt för den roll som dialogen och debatten har i utvecklandet av vetenskap
2. Byggd på insikt av att vetenskaplig diskurs kräver respektfull attityd till andra forskare, forskningsområden och samhälle
Kursens innehåll En introduktion till vetenskapsteorin och en förståelse för olika slag av vetenskapligt kunskapssökande. En grundläggande orientering om vetenskapsteoretiska frågor ges. Följande teman behandlas: begreppet kunskap, vetenskap - pseudovetenskap, hypoteser - hypotesprövning, orsaker - förklaringar, vetenskapliga värderingar - samhälle.
Arbetsformer Undervisningstillfällen med föreläsningar, gruppövningar, seminarier samt muntlig och skriftlig examination anordnas en eftermiddag per vecka under totalt fem veckor.
Obligatoriska moment Obligatoriskt är att delta vid introduktionstillfället och vid seminarier. Vid frånvaro kan detta kompenseras med utökad PM skrivande muntlig och presentation för kursen eller för kursgivaren.
Examination Vi bedömer att lärandemålen för kursen är uppnådda genom examination som består av fyra delkomponenter:
i) formativ bedömning i samband med aktivt deltagande i seminarier
ii) en muntlig presentation av vetenskapsteoretiska aspekter i eget alternativt andra (centrala) forskningsfrågor inom den egna disciplinen
iii) ett skriftligt PM där synpunkter från opponent på den muntliga presentationen inarbetats
iv) opponering på annan students presentation av vetenskapsteoretiska aspekter i egen eller alternativt andra (centrala) forskningsfrågor inom den egna disciplinen

Godkänd kurs innebär att det framgår att de erforderliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt har uppnåtts genom aktivt deltagande i seminarier och godkänd muntlig och skriftlig presentation av examinationsuppgiften samt opponering på annan students presentation av etiskt dilemma.
Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur:
- Johansson, Lars-Göran. 2011. Introduktion till vetenskapsteorin. 3 uppl. Bokförlaget Thales, Stockholm. ISBN 9789172350823.
- Okasha, Samir. 2016. Philosophy of science. A very short introduction. 2 uppl. Oxford University Press. ISBN 9780198745587.
- Thurén, Torsten. 2007. Vetenskapsteori för nybörjare. 2 uppl. Liber. ISBN 9789147086511.

Seminarieliteratur:
- Polanyi Michael. 2009. Tacit knowing. In "The tacit dimension" (kapitel 1) ISBN 9780226672984.
- Royston M Roberts. 1989. Serendipity. Accidental discoveries in science. (introduktion, epilog och 4 exempel). ISBN 9780471602033.
- Carpenter Jacque. 2008. Metaphors in Qualitative Research: Shedding Light or Casting Shadows? Research in Nursing & Health, 2008, 31, sid 274¿282.
- Ouzounis, Pierre och Mazière Christos. 2006. Maps, books and other metaphors for systems biology. BioSystems 85 (sid 6-10).
- Segerdahl Pär, Fields William and Savage-Rumbaugh Sue. 2005. Kanzi's Primal Language: The Cultural Initiation of Primates into Language (kapitel 1). ISBN-13: 9781403996046.
- Bullington Jennifer. 2007. Psykosomatik. Om kropp, själ och meningsskapande. (kapitel 1 och ett valfritt kapitel till). ISBN:9789144026459.
- Fleck Ludwig. 1997. Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum (förord och kapitel 1). ISBN9789171393210.
- Franks Felix. 1983. Polywater (kapitel 10). The MIT Press. ISBN-13: 9780262560290.
- Broad William and Wade Nicholas. 1983. Betrayers of the truth /Sanningens dödgrävare (available in Swedish and English). ISBN-13: 978-0671495497.
- Brante Thomas och Norman Helena. 1995. Epidemisk masspsykos eller reell risk; en sociologisk studie av kontroversen kring el-överkänslighet. ISNB: 9879171392527.
- Hollingsworth R och Hollingsworth EJ. 2000. Major discoveries and biomedical research organizations: Perspectives on interdisciplinary, nurturing leadership and integrated structure and cultures. In: Practicing interdisciplinary. Ed by Peter Weingart & Nico Stehr. ISBN: 9780802081391.
Antal studenter 10 - 15
Urval av studenter Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) startdatum för doktorandstudier
Övrig information Kursen ges en eftermiddag per vecka (tisdagar kl.13:30-17:15) under totalt fem veckor på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (B31/K32). Kursen innehåller föreläsningar med extern föreläsare, seminarier, gruppövningar samt studenters muntliga och skriftliga presentationer. Mellan kurstillfällena finns det material att läsa enligt ett schema som ges till de antagna.
Ytterligare kursledare
Senaste kursvärdering Kursvärderingsrapport
Kursansvarig Sigridur Kalman
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
08-585 817 87
sigridur.kalman@ki.se
Kontaktpersoner Nicoletta Raic
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

nicoletta.raic@ki.se