Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15
Application closed
Skriv ut
Titel Biopsykosocialt perspektiv på beroendetillstånd
Kursnummer 3239
Program Neurovetenskap
Språk Svenska
Antal högskolepoäng 3.0
Datum 2021-08-30 -- 2021-09-10
Kursansvarig institution Institutionen för klinisk neurovetenskap
Särskild behörighet Doktorand vid svenskt universitet.
Kursens syfte Syftet är att ge en fördjupad kunskap inom beroendefältet samt ge kunskap för att kritiskt kunna granska forskning inom området.
Kursens lärandemål Efter kursen förväntas studenten:
Kunskap
• kunna definiera nyckelbegrepp inom beroendeområdet
• kunna redogöra för teoretiska modeller för beroendeutveckling
• kunna redogöra för olika metoder för att studera beroende samt aktivt kunna redogöra för och reflektera över fördelar och nackdelar med dessa metoder
• ha kännedom om prevalens och epidemiologi för beroenderelaterade problem
• kunna redogöra för olika behandlingsformer inom beroendeområdet
• kunna redogöra för beroendets inverkan på individen och omgivning

Färdighet och förmåga
• kritiskt och konstruktivt opponera på andra studenters arbeten
• delta i diskussioner, argumentera kring för kursen relevanta frågeställningar
• kritiskt och konstruktivt kunna reflektera över centrala beroendeteorier, behandlingsformer samt modeller för att studera beroendetillstånd.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera vetenskapliga artiklar och argument inom för kursen relevanta ämnesområden
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom kursens områden
Kursens innehåll • Beroende utifrån följande perspektiv: Epidemiologi, neurobiologi, psykologi, socialmedicin och samhällsvetenskap
• Modeller och metoder för att studera beroende, från cell till människa och samhälle
• Prevention, psykologisk och farmakologisk behandling
• Skadeverkningar på individ och omgivning

Arbetsformer Kursen består av en veckas självständigt arbete och en veckas undervisning i digital form.
Kursen inleds med tre dagars föreläsningar. Därefter arbetar studenterna med att skriva en sammanfattning av sin forskningsplan för forskarutbildningen, förbereder en presentation av sin egen forskningsplan, genomför en granskning av två andra studenters presentationer av forskningsplaner samt läser in kurslitteratur. Därefter följer ytterligare en dag med föreläsning, följt av eget arbete och examinationsdag.
Arbetsformerna består av aktivt deltagande vid föreläsningar, grupparbete och diskussioner.
Obligatoriska moment Alla föreläsningar, självständigt arbete, grupparbete och diskussioner är obligatoriska. Sammanfattning av avhandlingsarbetet, kamratgranskning med presentation är också obligatoriska.
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
Examination Examinationen sker i form av bedömning av insatserna i kursens obligatoriska moment inklusive muntlig presentation av gruppuppgift som innebär att applicera alternativa modeller/teorier på en befintlig forskningsplan. För att få godkänd på kursen ska deltagaren kunna visa att alla kursens lärandemål har uppnåtts.
Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur:

Franck, Johan; Nylander, Ingrid (red). Beroendemedicin. 2., uppdaterade och omarb. uppl. Lund. Studentlitteratur, 2015. ISBN:9789144099859

Fahlke, Claudia (red). Handbok i missbrukspsykologi - teori och tillämpning, Liber förlag, 2012.
ISBN 9789147084616

Miller P, Strang J, Miller P. Addiction Research Methods. Wiley-Blackwell, Addiction Press, 2010.
Antal studenter 10 - 26
Urval av studenter Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) startdatum för doktorandstudier (där företräde ges för doktorander som ej genomfört halvtidskontroll, dvs som är tidigt i sin forskarutbildning).
Övrig information Kursen ges via föreläsningar 30/8, 31/8, 1/1 samt 6/9. Övriga dagar självständigt arbete och grupparbete. Kursen ges i digital form.
Ytterligare kursledare Louise Adermark (Göteborgs Universitet) Camilla Carpholt (Umeå Universitet)
Senaste kursvärdering Not available
Kursansvarig Anders Hammarberg
Institutionen för klinisk neurovetenskap

anders.hammarberg@ki.se
Kontaktpersoner -