Course catalogue doctoral education - VT21

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2020-10-15 och 2020-11-16
Application closed
Print
Title Medicinsk forskningsetik
Course number 2964
Programme 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Language Swedish
Credits 1.5
Notes The course meets the requirements for a general science course.

Date 2021-01-25 -- 2021-01-29
Responsible KI department Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Specific entry requirements
Purpose of the course Syftet med kursen är att den forskarstuderande:
- ska få förståelse för centrala forskningsetiska teorier, principer och riktlinjer och därmed få möjlighet att reflektera över etiska aspekter av den egna forskningen
- ska få förståelse för vad som är god vetenskap samt var gränserna går för vad som är etiskt oacceptabel forskning både vad gäller forskning på människor och djur, samt vad som gäller för forskarens egna akademiska integritet
- utvecklar ett forskningsetiskt förhållningssätt inom sin egen forskning, gentemot andras forskning och det omgivande samhället
Intended learning outcomes Den forskarstuderande ska efter avslutad kurs kunna:
- redogöra för forskningsetiska teorier, principer och, i viss mån, riktlinjer
- kunna redogöra för vanliga forskningsetiska problemsituationer
- identifiera, analysera och diskutera forskningsetiska problem och konflikter
- genomföra en forskningsetisk argumentation för eller emot ett förfarande

Contents of the course - Centrala forskningsetiska principer, teorier och argument
- Centrala vetenskapsteoretiska begrepp och positioner, och dess relevans för forskningsetik
- Forskning på människor, innefattande det informerade samtycket och dess komponenter
- Försöksdjursetik, innefattande argument för och emot att använda djur för forskningsändamål, samt de 3 R:en
- Etikprövningar och forskningsetiska riktlinjer, såsom Helsingforsdeklarationen
- God vetenskaplig sed och avvikelser från god sed i forskningen, exempelvis frågor kring fabricering, förvanskning och plagiering, samt hantering av vetenskapligt författarskap
- Intressekonflikter i samband med forskning, såsom jäv och sponsring
Teaching and learning activities Föreläsningar, grupparbeten och plenumdiskussioner.
Undervisningen sker på campus, men kan i förekommande fall ske digitalt.
Compulsory elements Gruppdiskussioner och plenumdiskussioner är obligatoriska. Vid frånvaro kan studenten i viss utsträckning kompensera detta genom att lämna in skrivna svar angående de fall som diskuterats.
Examination Deltagaren genomför en skriftlig forskningsetisk reflektion företrädesvis angående det egna forskningsprojektet. Ett fåtal studenter ges möjlighet att muntligt redovisa en forskningsetisk reflektion, i relation till samtliga lärandemål, angående sin forskning för samtliga deltagare.
Vid enbart digital undervisning examineras studenterna endast skriftligt.
Literature and other teaching material Obligatorisk litteratur:
- Johansson I. & Lynöe N., Medicine and philosophy. A Twenty-First Century Introduction. Ontos Verlag, Frankfurt (2008).
- Helsingforsdeklarationen (2013): https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/

Rekommenderad litteratur:
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F., Principles of Biomedical Ethics. New York, Oxford University Press, (2012)
- Helgesson, G., Forskningsetik. Lund, Studentlitteratur, (2015).
- Codex: www.codex.vr.se
- Etikprövningsmyndigheten: https://etikprovningsmyndigheten.se
- God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie (2017), ISBN 978-91-7307-352-3: https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html

Number of students 30 - 35
Selection of students Urvalet baseras på 1) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur), 2) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering).
More information Denna kurs innehåller obligatoriska moment under varje kursdag och studenterna förväntas därför närvara samtliga kursdagar.
Additional course leader
Latest course evaluation Course evaluation report
Course responsible Gert Helgesson
Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Gert.Helgesson@ki.se
Contact person Annelie Jonsson
Institutionen för lärande, informatik, management och etik

annelie.jonsson@ki.se