Course catalogue doctoral education - VT21

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2020-10-15 och 2020-11-16
Application closed
Print
Title Människans Fysiologi - en översikt
Course number 2827
Programme 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Language Swedish
Credits 3.0
Notes Suitable for doctoral students without medical education at university level.

Date 2020-11-16 -- 2020-12-18
Responsible KI department Institutionen för fysiologi och farmakologi
Specific entry requirements
Purpose of the course KI är ett medicinsk universitet med forskning och utbildning inom medicin och hälsa. Alla doktorander ska inhämta grundläggande kunskaper om den mänskliga kroppen i hälsa och sjukdom i de fall grundläggande medicinsk högskoleutbildning saknas.

Denna kurs riktar sig till doktorander utan medicinsk bakgrund. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en basal och mycket översiktlig introduktion till människokroppens organsystem, dess funktion och samverkan. Innehållet i kursen kommer att vara användbart för fortsatta studier där kunskap om människans fysiologi är av värde.
Intended learning outcomes Studenten ska efter genomgången kurs ha översiktlig kunskap och förståelse för hur människokroppens organsystem fungerar och samverkar under normala betingelser. Kursinnehållet ska kunna användas för fortsatt fördjupning inom en forskarutbildning där vissa humanbiologiska kunskaper är av värde.

Färdigheter
- Skriftligt kunna redogöra för organsystemens funktion.
- Sammanställa och delge information skriftligt för utvalda fördjupningsområden.

Förhållningssätt och värderingsförmåga
- Uppvisa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till data som presenteras under föreläsningar och i kurslitteratur.
Contents of the course - Nervsystemets fysiologi
- Muskel
- Autonoma nervsystemet och endokrinologi
- Högre hjärnfunktioner
- Hjärta och cirkulation
- Njure och syra-bas
- Respiration
- Digestion

Samt samspelet mellan olika organsystem.
Teaching and learning activities Kursen innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner i form av frågestunder samt problembaserad undervisning. Dessutom ges en frivillig dugga som ger bonuspoäng på tentamen.
Compulsory elements Moment som är obligatoriskt under kursen är tentamen. I anslutning till kursen ges ett rest-tentamenstillfälle.
Examination För att bli godkänd i kursen måste studenten visa att lärandemålen har uppnåtts. Detta bedöms genom en skriftlig tentamen.
Literature and other teaching material Nedanstående litteratur rekommenderas.

Lännergren, Jan. Fysiologi. Upplaga 5. Förlag: Studentlitteratur, 2013, pp 1- 355. ISBN13:978-91-44-04775

Number of students 5 - 20
Selection of students Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) startdatum för doktorandstudier
More information Kursen är en översiktskurs för dem utan tidigare grundutbildning inom biologi eller medicin. Vi ger kursen tillsammans med ett grundutbildningsprogram (logopeder) vars fysiologiundervisning har motsvarande omfång. Start och sluttiderna för kursen kan komma att ändras +/- några dagar. Kursupplägget är föreläsningar måndag och fredag. I slutet av kursen hålls ett seminarium och en examination.
Additional course leader
Latest course evaluation Course evaluation report
Course responsible Daniel Andersson
Institutionen för fysiologi och farmakologi

Daniel.C.Andersson@ki.se

Biomedicum kvarter 5C

17177
Stockholm
Contact person -