Course catalogue doctoral education - HT20

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2020-04-15 och 2020-05-15
Application closed
Print
Title Metoder för systematisk litteraturöversikt
Course number 3066
Programme Vårdvetenskap (PUF-V)
Language Swedish
Credits 7.5
Date 2020-09-07 -- 2020-12-14
Responsible KI department Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Specific entry requirements
Purpose of the course Syftet med kursen är att ge kursdeltagaren en introduktion till systematiska litteraturöversikter (systematic reviews) som metod och att stimulera till fördjupad kunskap och förståelse inom sitt eget forskningsområde.
Intended learning outcomes Efter avslutad kurs förväntas deltagarna:
*kunna reflektera över vilket bidrag den egna forskningsöversikten tillför kunskapsfältet och identifiera frågor som kvarstår
*ha utvecklat färdigheter i användandet av forskningssyntes som en vetenskaplig process
*kunna kritiskt utvärdera procedurer vid systematiska litteraturöversikter
Contents of the course Utveckla färdigheter att: *använda systematiskt tillvägagångssätt och att sammanfatta kunskap utifrån en vetenskaplig process och *reflektera över hur den valda frågeställningen inom ramen för avhandlingsarbetet bidrar till kunskapsbasen inom aktuellt forskningsområde. Centralt i kursen är att utveckla färdigheter att använda systematiskt tillvägagångssätt och att sammanfatta kunskap utifrån en vetenskaplig process. Olika syften och metoder för forskningsöversikter exemplifieras. Processen i en systematisk litteratur översikt karaktäriseras av en tydligt formulerad fråga som besvaras genom systematiska och explicita metoder för att identifiera, välja ut, kritiskt bedöma och analysera relevanta studier utifrån frågeställningen.
Teaching and learning activities Kursen tillhandahåller en introduktion i metoder för systematisk litteraturgenomgång. Kursdeltagaren utvecklar ett protokoll för och genomför en systematisk litteraturgenomgång som fokuserar på en valfri komponent/aspekt som kommer att appliceras i deltagarens eget avhandlingsarbete. Kritiskt bedöma och diskutera svagheter och styrkor i det egna och kursdeltagarnas protokoll och översikter (reviews). Kursen är en distanskurs på deltid som omfattar tre till fyra tillfällen om 1-2 dagar varav ett är slutseminarium. Under kursen varieras arbetsformerna med t.ex. föreläsningar, eget arbete, granskning av andras arbete och gruppdiskussioner, för att kursdeltagarna utifrån denna erfarenhet ska kunna reflektera över hur kunskapen inom det egna forskningsfältet byggs upp. I kursen får deltagarna prova på att arbeta systematiskt utifrån principer om forskningssyntes och även bearbeta och kritiskt granska olika procedurer för forskningsöversikter. Vid första tillfället diskuteras frågeställningen och hur den valda komponenten inom ramen för det egna avhandlingsarbetet kan användas i studentens egna forskning. Till andra tillfället görs en individuell skriftlig plan eller protokoll för hur man implementerar en systematisk forskningsöversikt utifrån frågeställningen om den valda komponenten (2-3 sidor, 1,5 radavstånd, 12 punkter Times, Roman). Uppgiften skickas i form av ett word dokument (döpt med ditt namn).
Compulsory elements Deltagandet i slutseminariet är obligatoriskt. Frånvaro från det sista seminariet ska kompenseras med en skriftlig kritisk diskussion av en annan students skriftliga rapport till det sista seminariet.
Examination Kursen examineras individuellt genom muntlig och skriftlig examination i form av en systematisk forskningsöversikt. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat på den skriftliga examinationen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Examinationen består av: 1) En individuell uppsats i formen av en systematisk översikt och består av en litteratur genomgång utifrån den valda frågeställningen (8-12 sidor, 1,5 radavstånd, 12 punkter Times Roman Fokus i den sista uppgiften kommer att vara på: a) hur kursdeltagaren har undersökt och sammanfattat den valda frågeställningen i den individuellt genomförda forskningssyntesen b) hur studenten, i en metoddiskussion, har kritiskt granskat procedurer i den egna systematiska genomgången 2) Aktivt deltagande i det sista seminariet, där den individuella uppgiften (punkt 1) presenteras och diskuteras. Examination för kursen kommer att tillhandahållas under ett år efter kursens slut.
Literature and other teaching material Förutom referenserna nedan ska doktoranden välja litteratur relevant för det valda ämnet kopplat till sitt eget avhandlingsarbete. Cooper, H., 2009. Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach Sage Publications, Inc., New York. P. 269 (4th edition) Cooper, H., Hedges, L.V., 2009. Research synthesis as a scientific process. In: Cooper, H., Hedges, L.V., Valentine, J.C. (Eds.), The handbook of research synthesis and meta-analysis. Russel Sage Foundation New York, pp. 3-16. (Chapter 1) Schlosser, R. W., Wendt, O., & Sigafoos, J. (2007). Not all systematic reviews are created equal: Considerations for appraisal. Evidence-Based Communication Assessment and Intervention, 1(3), 138-150. Extra litteratur Booth, A., Papaioannou, D., Sutton, A., 2011. Systematic approaches to a successful literature review. Sage, London. Cooper, H., Hedges, L.V., Valentine, J.C., 2009. The handbook of research synthesis and meta-analysis. Russel Sage Foundation New York (2nd edition) Cooper, H. M. (1988). Organizing knowledge syntheses: A taxonomy of literature rewievs. Knowledge in society, 1, 104-126. Cooper, H. (1982). Scientific guidelines for conducting integrative research reviews. Review of Educational Research, 52(2), 291-302 Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur Gough, D., Oliver, S., Thomas, J., 2012. An introduction to systematic reviews. Sage, London. Jackson, G. (1980). Methods for integrating research. Review of Educational Research, 50, 438-460. Mays, N., Pope, C., & Popay, J. (2005). Systematically reviewing qualitative and quantitative evidence to inform management and policy-making in the health field. J Health Serv Res Policy, 10 Suppl 1, 6-20. Popay, J., Rogers, A., & Williams, G. (1998). Rationale and standards for the systematic review of qualitative literature in health services research. Qual Health Res, 8(3), 341-351.
Number of students 10 - 20
Selection of students Urvalet baseras på 1) sökandes motivering till att gå kursen, där doktorander i Forskarskolan i vårdvetenskap har företräde framför andra sökanden, 2) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur)
More information Kursen är en distanskurs på deltid med följande kursdagar förlagda på campus: 7-9 september, 22-23 oktober, 16 november, 3-4 december. Deltagande vid slutseminarium (den 3 eller 4 december) är obligatoriskt. Den 14 december är sista dag för inlämning av examinationsuppgift.
Additional course leader
Latest course evaluation Course evaluation report
Course responsible Claudia Lampic
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Claudia.Lampic@ki.se
Contact person Claudia Lampic
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Claudia.Lampic@ki.se