Course catalogue doctoral education - VT21

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2020-10-15 och 2020-11-16
Application closed
Print
Title Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data
Course number 2897
Programme Neurovetenskap
Language Swedish
Credits 7.5
Date 2020-11-02 -- 2021-01-15
Responsible KI department Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Specific entry requirements Logopedexamen eller en magisterexamen omfattande grundkurs i lingvistik eller motsvarande om minst 30 HP. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Purpose of the course Kursen syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i ändamålsenlig, effektiv och kvalitetssäker hantering och analys av språkliga data, såsom ljud-/videoinspelningar och transkriptioner.
Intended learning outcomes Efter kursen skall studenten kunna
- jämföra och kritiskt granska olika metoder för dokumentation av språkliga data
- resonera kring vad valet av - och vilka möjligheter och begränsningar - olika dokumentationsmetoder innebär för fortsatt analys av tal, röst och språk
- självständigt använda mjukvara för annotering av språkliga data
- självständigt använda automatiska metoder för att extrahera annoterade delar ur ljud- eller videoinspelningar för vidare analys
- beskriva och argumentera för ett ändamålsenligt tillvägagångssätt att dokumentera, bearbeta och analysera språkliga data för att besvara en given forskningsfråga eller klinisk frågeställning
- kritiskt granska beskrivningar av tillvägagångssätt för dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data
Contents of the course Kursen innehåller
- teoretisk översikt över datorbaserade metoder för dokumentation (video- respektive ljudinspelning och annotering), bearbetning (sortering och filtrering) och analys (t ex grafisk representation) av språkliga data, med fokus på de möjligheter och begränsningar som valet av metod innebär.
- praktisk tillämpning av verktyg för dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data, såsom ljud- och videoannotering (i t ex Praat och ELAN) och metoder för bearbetning av annoterad data (med hjälp av enkla programmeringsscript).
- integrering av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter genom tillämpning på deltagarens individuellt valda projektarbete.
Teaching and learning activities Föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning i grupp, samt eget projektarbete.
Compulsory elements Obligatorisk närvaro vid alla undervisningsmoment förutom föreläsningar.

Vid frånvaro från obligatoriskt undervisningsmoment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för kompletteringsuppgift. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.
Examination Muntlig och skriftlig redovisning av eget projektarbete, samt muntlig och skriftlig granskning av annan students projektarbete.
Literature and other teaching material Obligatorisk litteratur:

McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. Second edition. Beijing: O'Reilly Media.

Därutöver vetenskapliga artiklar och bokkapitel utifrån projektarbetets innehåll. Manualer för den mjukvara som används, som referenslitteratur:

User Guide for ELAN Linguistic Annotator. (Nedladdningsbar från http://www.mpi.nl/corpus/manuals/manual-elan_ug.pdf) The Language Archive, MPI for Psycholinguistics, Nijmegen, The Netherlands.

Styler, W. (2016). Using Praat for Linguistic Research. Retrieved from http://savethevowels.org/praat/UsingPraatforLinguisticResearchLatest.pdf
Number of students 5 - 10
Selection of students Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) startdatum för doktorandstudier
More information Kursen inleds med en veckas föreläsningar och övningar (under v. 45). Studenterna genomför under v. 46-51 ett eget projektarbete, med veckovisa tillfällen till handledning i grupp. Arbetet examineras genom en skriftlig rapport, vilken presenteras muntligt i seminarieform, under dagarna 14-15/1 2021.
Additional course leader Marcin Wlodarczak, docent, Inst. för lingvistik, Stockholms universitet.
Latest course evaluation Course evaluation report
Course responsible Sofia Strömbergsson
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
08-58586029
sofia.strombergsson@ki.se
Contact person Christina Hedestedt
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

christina.hedestedt@ki.se