Course catalogue doctoral education - HT23

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2023-04-17 och 2023-05-15
Application closed
Print
Title Biopsykosocialt perspektiv på beroendetillstånd
Course number 3239
Programme Neurovetenskap
Language Swedish
Credits 3.0
Date 2020-05-18 -- 2020-05-29
Responsible KI department Institutionen för klinisk neurovetenskap
Specific entry requirements Doktorand vid svenskt universitet.
Purpose of the course Syftet är att ge en fördjupad kunskap inom beroendefältet samt ge kunskap för att kritiskt kunna granska forskning inom området.
Intended learning outcomes Efter kursen förväntas studenten:
Kunskap
• kunna definiera nyckelbegrepp inom beroendeområdet
• kunna redogöra för teoretiska modeller för beroendeutveckling
• kunna redogöra för olika metoder för att studera beroende samt aktivt kunna redogöra för och reflektera över
fördelar och nackdelar med dessa metoder
• ha kännedom om prevalens och epidemiologi för beroenderelaterade problem
• kunna redogöra för olika behandlingsformer inom beroendeområdet
• kunna redogöra för beroendets inverkan på individen och omgivning

Färdighet och förmåga
• kritiskt och konstruktivt opponera på andra studenters arbeten
• delta i diskussioner, argumentera kring för kursen relevanta frågeställningar
• kritiskt och konstruktivt kunna reflektera över centrala beroendeteorier, behandlingsformer samt modeller för att
studera beroendetillstånd.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera vetenskapliga artiklar och argument inom för kursen relevanta ämnesområden
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom kursens områden
Contents of the course SAD’s forskarkurs syftar till att studenterna ska få en ökad förståelse för och kunna redogöra för följande områden:
• Beroende utifrån följande perspektiv: Epidemiologi, neurobiologi, psykologi och socialmedicin
• Modeller och metoder för att studera beroende, från cell till människa
• Prevention, psykologisk och farmakologisk behandling
• Skadeverkningar på individ och omgivning
Teaching and learning activities Kursen består av en veckas förberedande självständigt arbete och en vecka i internatform.

Kursen inleds med att studenterna under den inledande veckan skriver en sammanfattning av sin forskningsplan för forskarutbildningen, förbereder en presentation av sin egen forskningsplan, genomför en granskning av två andra studenters presentationer av forskningsplaner samt läser in kurslitteratur. Utöver detta ska studenterna svara på fem grundläggande kunskapsfrågor inom för kursen centrala områden. Allt kursmaterial och inläsningsmaterial finns tillgängligt på KI lärarplattform.

Arbetsformerna under internatet (vecka två) består av aktivt deltagande vid föreläsningar, grupparbete, diskussioner och debatt.
Compulsory elements Alla föreläsningar, självständigt arbete, grupparbete, debatter och diskussioner är obligatoriska. Sammanfattning av avhandlingsarbetet, kamratgranskning med presentation är också obligatoriska.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
Examination Aktivt deltagande i alla ovan beskrivna obligatoriska moment samt skriftligt genomförande och muntlig presentation av gruppuppgift som innebär att applicera alternativa modeller/teorier på den en befintlig forskningsplan.
Literature and other teaching material Obligatorisk litteratur:

Beroendemedicin
Franck, Johan; Nylander, Ingrid
2., uppdaterade och omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2015 - 370 s.
ISBN:9789144099859

Handbok i missbrukspsykologi - teori och tillämpning
Fahlke, Claudia
Utgiven 2012-05-29, Liber
ISBN 9789147084616

Miller P, Strang J, Miller P Addiction Research Methods
Wiley-Blackwell, Addiction Press
Number of students 10 - 18
Selection of students Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) startdatum för doktorandstudier
More information Kursen anordnas av SAD (Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning) i samarbete med KI. Kursen består av en veckas förberedande självständigt arbete på distans (18/5 - 22/5) och en vecka i internatform (25/5 - 29/5) på Skarpö (lärcenter Skarpö). Boende och mat ingår på internatet. Kursen ges på svenska.
Additional course leader Anders Hammarberg, KI, Elisabet Jerlhag Holm, GU
Latest course evaluation Not available
Course responsible Nitya Jayaram
Institutionen för klinisk neurovetenskap
072-2483092
Nitya.Jayaram@ki.se
Contact person -