Course catalogue doctoral education - HT20

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2020-04-15 och 2020-05-15
Application closed
Print
Title Metoder för kvalitativ innehållsanalys
Course number 3182
Programme Vårdvetenskap (PUF-V)
Language Swedish
Credits 4.5
Date 2019-10-01 -- 2019-11-27
Responsible KI department Institutionen för klinisk neurovetenskap
Specific entry requirements
Purpose of the course Kursen syftar till att ge en utveckling av färdigheterna i innehållsanalys som teknik och metod samt metodens bredd och användning i kvalitativ forskning på längre sikt.
Intended learning outcomes Efter genomgången kurs ska studenterna kunna att
* kritiskt kommentera litteratur som förklarar utveckling och metod av innehållsanalys.
* välja en adekvat design för hans/hennes egna data.
* förklara de olika delarna i analysen.
* utföra analysen.
* kritiskt uvärdera svagheter och styrkor i analysmetoden.
Contents of the course Utveckling från en kvantitativ till en kvalitativ tradition av innehållsanalys
Design och val av analys
Olika beståndsdelar i analysen
Applicering och kritisk granskning
Teaching and learning activities Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och individuella uppgifter. Studenterna kommer att i projektarbeten under hela kursen, med stöd från föreläsningar och individuella litteratur uppgifter, applicera innehållsanalys i sin egen forskning och kritiskt reflektera på tillämpningen.
Compulsory elements Kursen i sin helhet kräver aktivt deltagande av studenterna genom att medverka i olika typer av lärandeformer.
Examination Studenterna kommer att i sina projektarbeten, i slutet av kursen, demonstrera kunskap och förståelse av innehållsanalys genom att lämna in en skriftlig rapport innehållande praktisering av analysen i förhållande till lärandemålen.
Literature and other teaching material Obligatorisk litteratur:
* Krippendorff K. (2018). Content Analysis. An Introduction to Its Methodology (4th ed.), London: Sage Publications. (480 sidor - a selection)
* Marshall C. & Rossman GB. (2016). Designing Qualitative Research. (6th ed.), London: Sage Publications.
*Patton M.Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods. (4th ed.), London: Sage Publications. (832 sidor - a selection).
Number of students 10 - 20
Selection of students Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur)
More information Denna kurs gavs tidigare under kurskod 1814.
Additional course leader Ella Danielson ella.danielson@miun.se
Latest course evaluation Course evaluation report
Course responsible Maria Jirwe
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Maria.Jirwe@ki.se
Contact person -