Course catalogue doctoral education - HT20

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2020-04-15 och 2020-05-15
Application closed
Print
Title Aktuell omvårdnadsvetenskap - teori och praxis
Course number 2407
Programme Vårdvetenskap (PUF-V)
Language Swedish
Credits 4.5
Date 2019-10-04 -- 2019-11-15
Responsible KI department Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Specific entry requirements Tidigare studier inom vårdområdet och närliggande områden i förhållande till forskningsprojektets inriktning.
Purpose of the course Kursen syftar till fördjupning i omvårdnadsämnets begreppsliga och teoretiska grunder, samt granskning och värdering av aktuell omvårdnadsvetenskaplig forskning. Kursen lämpar sig för att formulera och definiera begrepp och teoretiska modeller i förhållande till egen forskning.
Intended learning outcomes Studerande ska kunna ställa samman vetenskapsteoretiska grunder för teori och begreppsutveckling inom omvårdnad samt kunna tillämpa detta i relation till egen forskningsinriktning.
Studerande ska kunna förklara den historiska utvecklingen av omvårdnad som vetenskap och kunna sammanfatta för innehållet i utvalda omvårdnadsteorier.
Studerande ska kunna kritiskt granska, analysera och värdera utvecklingen av omvårdnadsvetenskapliga begrepp relaterat till egen forskningsinriktning.
Contents of the course Vetenskapsteoretiska aspekter på omvårdnadsvetenskap
Teoriutveckling och begreppsutveckling inom en vetenskap
Metateoretiskt perspektiv enligt Meleis
Utvecklingen av omvårdnads-/vårdvetenskap i Norden
Granskning och värdering av aktuell omvårdnadsforskning
Teaching and learning activities Kursen bygger på en huvuddel av självstudier av litteratur. Tre dagar på campus med föreläsningar som inspiration samt seminarier. Ett flertal studieuppgifter och läraktiviteter genomförs i lärplattformen Canvas.
Compulsory elements Undervisningsmomenten på campus, föreläsningar, seminarier och webbaserade aktiviteter under kursen är obligatoriska. Frånvaro kompenseras genom skriftliga eller muntliga extrauppgifter vilka beslutas av examinator.
Examination Litteraturuppgifter på obligatorisk kurslitteratur samt integrativ granskning och analys av omvårdnadsteoretiska grundbegrepp i relation till eget projekt.
Literature and other teaching material Obligatorisk litteratur:
Alligood Raile, M. (Ed.) (2017). Nursing theorists and their work (9 ed.). St. Louis: Mosby cop.
Arman, M., Ekebergh, M., & Dahlberg, K. (Eds.). (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.
Meleis, A. I. (2017). Theoretical Nursing. Development & Progress (6 ed.): Lippincott Williams & Wilkins.
Walker Olsewski, L., & Avant Coalson, K. (2014). Strategies for theory construction in nursing (5 ed.). Upper Sadle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Vetenskapliga artiklar för obligatorisk inläsning tillkommer.
Number of students 10 - 30
Selection of students Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur).
More information Kursen ges med tre kursdagar på Campus Flemingsberg och resterande aktiviteter webbaserat i Canvas. Preliminära kursdagar är 4/10, 21/10 och 15/11.
Additional course leader
Latest course evaluation Course evaluation report
Course responsible Maria Arman
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
0852483973
Maria.Arman@ki.se
Contact person -