Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Skriv ut
Svensk benämning Forskarskolan för kliniker - Epidemiologi och forskningsmetodik II
Engelsk benämning Research school for clinicians - Epidemiology and methodology II
Kursnummer 1955
Antal högskolepoäng 7.5
Kursansvarig institution Institutionen för medicin, Solna
Särskild behörighet Ingen
Betygsskala Godkänd/Icke godkänd
Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning
Datum för fastställande 2008-08-28
Kursens syfte
Kursens lärandemål Kunna diskutera och argumentera för lämpligt val av riskmått och studiedesign på basen av olika medicinska frågeställningar.

Kunna tolka och kritiskt värdera resultat från studier med epidemiologisk studiedesign utifrån begreppen validitet och precision.

Självständigt kunna planerna och lägga upp detaljerna kring randomiserade kliniska prövningar och observationella studier (kohort- resp fallkontrollstudier).
Kursens innehåll Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för val av riskmått och studiedesign samt källor till och konsekvenser av fel i epidemiologiska studier. Studenten tränas i att självständigt värdera epidemiologiska studieresultat samt att planera och genomföra epidemiologiska studier utifrån olika frågeställningar. Kursen bygger vidare på "Forskarskolan för kliniker - Epidemiologi och forskningsmetodik I". Kohortstudier, fallkontrollstudier och randomiserade prövningar ägnas en vecka vardera. En vecka ägnas åt epidemiologiska studier i det kliniska perspektivet, och en vecka ägnas åt specialområden inom klinisk epidemiologi så som infektionsepidemiologi, genetisk epidemiologi samt utvärdering av nya diagnostiska metoder och screening.
Arbetsformer Föreläsningar, gruppövningar, grupp-presentationer, studiebesök
Examination Individuell skriftlig tentamen
Kurslitteratur och övriga läromedel Kenneth J Rothman: "Epidemiology - An Introduction" (Oxford University Press 2002) Kenneth J Rothman: "Modern Epidemiology (LW&W 1998) Noel Weiss: "Clinical epidemiology - the study of outcome of illness" (Oxford University Press 2006)
Obligatoriska moment Gruppövningar är obligatoriska. Frånvaro tas igen efter överenskommelse med kursledningen.
Kursansvarig Michael Fored
Institutionen för medicin, Solna
08-51779181
073-3836397
Michael.Fored@ki.se

Karolinska Univsjh, T2
Enh. för klinisk epidemiologi
17176
Stockholm
Kontaktpersoner Gabriella Bröms
Institutionen för medicin, Solna


gabriella.broms@ki.se

Johan Reutfors
Institutionen för medicin, Solna


Johan.Reutfors@ki.se