Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Print
Swedish title Forskarskolan för kliniker - Epidemiologi och forskningsmetodik II
English title Research school for clinicians - Epidemiology and methodology II
Course number 1955
Credits 7.5
Responsible KI department Institutionen för medicin, Solna
Specific entry requirements Ingen
Grading Passed /Not passed
Established by Styrelsen för forskarutbildning
Established 2008-08-28
Purpose of the course
Intended learning outcomes Kunna diskutera och argumentera för lämpligt val av riskmått och studiedesign på basen av olika medicinska frågeställningar.

Kunna tolka och kritiskt värdera resultat från studier med epidemiologisk studiedesign utifrån begreppen validitet och precision.

Självständigt kunna planerna och lägga upp detaljerna kring randomiserade kliniska prövningar och observationella studier (kohort- resp fallkontrollstudier).
Contents of the course Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för val av riskmått och studiedesign samt källor till och konsekvenser av fel i epidemiologiska studier. Studenten tränas i att självständigt värdera epidemiologiska studieresultat samt att planera och genomföra epidemiologiska studier utifrån olika frågeställningar. Kursen bygger vidare på "Forskarskolan för kliniker - Epidemiologi och forskningsmetodik I". Kohortstudier, fallkontrollstudier och randomiserade prövningar ägnas en vecka vardera. En vecka ägnas åt epidemiologiska studier i det kliniska perspektivet, och en vecka ägnas åt specialområden inom klinisk epidemiologi så som infektionsepidemiologi, genetisk epidemiologi samt utvärdering av nya diagnostiska metoder och screening.
Teaching and learning activities Föreläsningar, gruppövningar, grupp-presentationer, studiebesök
Examination Individuell skriftlig tentamen
Literature and other teaching material Kenneth J Rothman: "Epidemiology - An Introduction" (Oxford University Press 2002) Kenneth J Rothman: "Modern Epidemiology (LW&W 1998) Noel Weiss: "Clinical epidemiology - the study of outcome of illness" (Oxford University Press 2006)
Compulsory elements Gruppövningar är obligatoriska. Frånvaro tas igen efter överenskommelse med kursledningen.
Course responsible Michael Fored
Institutionen för medicin, Solna
08-51779181
073-3836397
Michael.Fored@ki.se

Karolinska Univsjh, T2
Enh. för klinisk epidemiologi
17176
Stockholm
Contact person Gabriella Bröms
Institutionen för medicin, Solna


gabriella.broms@ki.se

Johan Reutfors
Institutionen för medicin, Solna


Johan.Reutfors@ki.se