Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Skriv ut
Svensk benämning Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Infektion, inflammation, immunitet och autoimmunitet
Engelsk benämning Clinical research school in molecular medicine - Infection, inflammation, immunity and autoimmunity
Kursnummer 2327
Antal högskolepoäng 2.4
Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Särskild behörighet
Betygsskala Godkänd/Icke godkänd
Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning
Datum för fastställande 2009-05-20
Kursens syfte
Kursens lärandemål Förståelse av centrala begrepp inom forskningsområdet, såväl inom den grundläggande forskningen som inom translationell och klinisk forskning. Förståelse av de viktigaste cellulära och molekylära mekanismerna för inflammatorisk reaktion, infektion och infektionsförsvar, immunitet och autoimmunitet i olika organ och organsystem. Förståelse av de processer som medverkar vid autoimmuna reaktioner och uppkomsten av autoimmuna sjukdomar. Förmåga att diskutera och värdera betydelsen av inflammatoriska och autoimmuna mekanismer inom olika kliniska problemområden.
Kursens innehåll Kursen ger en orientering inom de experimentella och kliniska forskningsfält där infektion, inflammation, immunitet och autoimmunitet spelar en betydande roll. Detta omfattar de celltyper, antikroppar och cellyte-proteiner som är involverade i dessa processer. Ett antal sjukdomar inom olika kliniska områden, och betydelsen för inflammatoriska och immunologiska mekanismer diskuteras. Kursen ger även insikt om den forskningsstrategi som tillämpats inom olika delområden.
Arbetsformer Föreläsningar och gruppseminarier.
Examination Gruppövning som redovisas muntligt inför kursen och lärarna.
Kurslitteratur och övriga läromedel Helen F Galley: Critical Care Focus 10: Inflammation and Immunity. John Wiley & Sons Inc, 2003 Noel R Rose, Ian R Madkay: The Autoimmune Diseases, fjärde upplagan. Academic Press, 2006 Paul G Winyard, Derek A Willoughby: Inflammation Protocols (Methods in Molecular Biology). Humana Press 2003. Vetenskapliga artiklar utdelade i samband med gruppseminarier
Obligatoriska moment Redovisning av gruppseminarier. Frånvaro kompenseras av skriftlig redovisning av seminariearbetet.
Kursansvarig Erik Sundström
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
0858583887

Erik.Sundstrom@ki.se

Kontaktpersoner Maria Roos
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
0858585417

Maria.Roos@ki.se