Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Skriv ut
Svensk benämning Kronisk inflammation i gastrointestinala system: från molekyler till behandling
Engelsk benämning Chronic inflammation of the gastrointestinal tract: from molecules to treatment
Kursnummer 2278
Antal högskolepoäng 1.5
Kursansvarig institution Institutionen för medicin, Solna
Särskild behörighet
Betygsskala Godkänd/Icke godkänd
Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning
Datum för fastställande 2009-03-20
Kursens syfte
Kursens lärandemål Efter kursen kommer studenterna att ha basala kunskaper om patogenetiska mekanismer, kliniska aspekter (inklusive histopatologiska och endoskpiska egenskaper) och behandlingsstrategier av kroniska inflammatoriska sjukdomar i det gastrointestinala systemet. Studenterna ska också kunna diskutera och jämföra skillnader/likheter mellan kronisk inflammation i det gastrointestinala systemet med andra inflammatoriska sjukdomar i reumatologi/dermatologi. Studenterna kommer dessutom att få en grundläggande kunskap om ospecifika inflammatoriska processer i det gastrointestinala systemet och om cancer associerat med kolit.
Kursens innehåll Kursens mål är att ge en heltäckande bild av de kroniska inflammatoriska sjukdomarna i GI systemet (IBS, celiaki, IBD, mikroskopisk kolit, mm) och diskutera dem både på en molekylär och en klinisk nivå. Första delen av kursen kommer att behandla epidemiologiska, genetiska och immunologiska aspekter relevanta för sjukdomar. Andra delen av kursen ägnas åt patologiska, endoskopiska och kliniska manifestationer samt behandlingsstrategier (med fokus på biologiska läkemedel). Sjukdomar som är associerade med inflammatoriska problem i GI systemet (till exempel artrit, psoriasis, erythema nodosum, primär skleroserande kolangit, cancer mm) kommer att introduceras och skillnader/likheter på en molekylär och farmakologisk nivå kommer att diskuteras. Under eftermiddagspassen kommer studenterna få möjlighet att vara med vid rutinmässiga läkarbesök med patienter som har inflammatoriska problem i GI systemet och /eller vid endoskopiska undersökningar. Eftermiddagspassen ger forskarna möjlighet att komma i kontakt med klinisk praktik medan förmiddagsföreläsningarna strävar efter att lyfta fram grundläggande forskning för kliniker. Utbyte och diskussion mellan forskning och klinisk praktik kommer att stå i fokus under kursen.
Arbetsformer Kursen är 1 vecka lång. Föreläsningarna hålls på morgonen. Kliniska fall diskuteras i grupper och minst 2 besök på mottagningen/endoskopin planeras till eftermiddagarna.
Examination Muntlig examination
Kurslitteratur och övriga läromedel Litteraturlista delas ut i början av kursen
Obligatoriska moment Alla föreläsningar och seminarier är obligatoriska (ej sessioner på mottagningen/endoskopin). För att kompensera för frånvaro kan studenterna lämna in en litteratursammanfattning baserad på de ämnen som diskuterats under de missade tillfällena senast 1 vecka efter kursen.
Kursansvarig Francesca Bresso
Institutionen för medicin, Solna

0733248142
Francesca.Bresso@ki.se

Karolinskaväg

171 76
Stockholm
Kontaktpersoner