Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Skriv ut
Svensk benämning Ekonomiska utvärderingar av medicinska teknologier
Engelsk benämning Economic evaluations of medical technologies
Kursnummer 2003
Antal högskolepoäng 1.5
Kursansvarig institution Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Särskild behörighet
Betygsskala Godkänd/Icke godkänd
Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning
Datum för fastställande 2007-08-30
Kursens syfte
Kursens lärandemål Deltagarna ska efter kursen förstå de vanligaste begreppen och metoderna inom hälsoekonomisk utvärdering samt kunna förklara hälsoekonomins roll vid prioriteringar inom hälso- och sjukvård.

Deltagarna ska efter kursen även på egen hand kunna planera enklare hälsoekonomiska utvärderingar samt tolka och kritiskt granska andra hälsoekonomiska studier.

Deltagarna ska även efter kursen ha utvecklat ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till området.
Kursens innehåll Kursen kommer att beröra grundläggande begrepp och metoder inom hälsoekonomi, vilka sedan kommer att avhandlas praktiskt i verklighetsnära falluppgifter.

Kursens moment innehåller:

* Cost-of-illness
* Mätning av klinisk effekt
* Utvärderingsmetorder (cost-minimsiation, cost-benefit, cost-effectiveness, och cost-utility analys)
* Modellering
* Statistiska metoder
* Användning och nytta av hälseokonomiska studier
Arbetsformer Kursen baseras till stor del på lärande via deltagaraktivitet och samarbete. Interaktiva föreläsningar blandas med gruppdiskussioner och fallarbeten. Kursdeltagarna kommer att arbeta med två individuella fallupgifter under veckan som inlämnas skriftligt. Den ena uppgiften innebär att planera en ekonomisk utvärdering av en beskriven behandling, och den andra uppgiften innebär en kritisk granskning av en tidigare publicerad ekonomisk utvärdering enligt en förutbestämd mall. Kursdeltagarna kommer att föra loggbok under kursveckan. Syftet med loggboken är att studenterna ska få tillfälla att reflektera över kursmomenten. I slutet av veckan ska ett individuellt skriftligt reflektionspapper inlämnas som baseras på ovan nämnda loggbok.
Examination Individuell inlämning av portfölj, bestående av två falluppgifter (se ovan) samt ett reflektionspapper över kursveckan baserat på loggboken.
Kurslitteratur och övriga läromedel Drummond M, Sculpher M, Torrance G, O'Brien B, Stoddart G (2005). Methods for the Economics Evalutaion of Health Care Programmes. 3rd Ed. Oxford University Press: Oxford. Övrigt material kommer att förmedlas under kursens gång
Obligatoriska moment Frånvaro kan kompenseras med egen inläsning av område och en rapport på detta område (ca 2 sidor)
Kursansvarig Clas Rehnberg
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
0852486321

Clas.Rehnberg@ki.se

Kontaktpersoner