Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Skriv ut
Svensk benämning Hjärntumörer
Engelsk benämning Brain tumors
Kursnummer 2720
Antal högskolepoäng 1.5
Kursansvarig institution Institutionen för onkologi-patologi
Särskild behörighet
Betygsskala Godkänd/Icke godkänd
Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning
Datum för fastställande 2015-09-01
Kursens syfte
Kursens lärandemål Efter avslutad kurs förväntas du som student kunna: beskriva den grundläggande organisationen av det centrala nervsystemet och dess huvudsakliga celltyper. Beskriva och identifiera huvuddragen hos hjärntumörer, inse att det spektrum av hjärntumörer som finns är annorlunda hos vuxna jämfört med barn. Förklara begreppet tumörstamcell. Förklara varför hjärntumörer är så svåra att behandla. Kritiskt diskutera och värdera litteratur om hjärntumörer.
Kursens innehåll Kursen handlar om hjärntumörer och deras patologi, biologi och genetik. En kort genomgång av grundläggande anatomi och de viktigaste celltyperna i CNS med fokus på neurala stamceller ges. Mekanismer för hjärntumörers uppkomst är den viktigaste delen av kursen. Klassificering av hjärntumörer, riskfaktorer och molekylärgenetik kommer också att ingå. Kliniska aspekter av hjärntumörer kommer att presenteras i form av demonstrationer. Inbjudna talare kommer att presentera forskningsfronten med inriktning på tumörceller med stamcells egenskaper, hjärntumör modeller i möss, ny teknik och riktade terapier.
Arbetsformer Kursen ges i form av föreläsningar, grupp seminarier, demonstrationer och studiebesök. Syftet med föreläsningarna är att stödja studenterna att samla grundläggande och fördjupande kunskaper om hjärntumörer. Syftet med gruppseminarierna är att stödja studenterna att kritiskt diskutera och värdera litteratur relevant för kursen. Demonstrationer av instrumentering och studiebesök kommer att bidra att visualisera den nuvarande situationen inom hjärntumör forskning och de kliniska miljöerna.
Examination För att bli godkänd på kursen måste studenten visa att lärandemålen har uppnåtts genom en obligatorisk hemtentamen.
Kurslitteratur och övriga läromedel En kurspärm kommer att distribueras som innehåller en handfull översiktsartiklar om de ämnen som behandlas under kursen. Denna inkluderar: Emerging insights into the molecular and cellular basis of glioblastoma. Dunn GP, et al., Genes Dev. 2012 Apr 15;26(8):756-84. Targeting brain cancer: advances in the molecular pathology of malignant glioma and medulloblastoma. Huse JT, Holland EC. Nat Rev Cancer. 2010 May;10(5):319-31. The somatic genomic landscape of glioblastoma. Brennan CW, et. al. Cell. 2013 Oct 10;155(2):462-77 Comprehensive genomic characterization defines human glioblastoma genes and core pathways. Cancer Genome Atlas Research Network. Nature. 2008 Oct 23;455(7216):1061-8. Identification of human brain tumour initiating cells. Singh SK, et al. Nature. 2004 Nov 18;432(7015):396-401. ZFHX4 Interacts with the NuRD Core Member CHD4 and Regulates the Glioblastoma Tumor-Initiating Cell State. Chudnovsky Y, et al. Cell Rep. 2014 Jan 30;6(2):313-24. Dissecting the genomic complexity underlying medulloblastoma. Jones DT. Nature. 2012 Aug 2;488(7409):100-5. Selected chapters from WHO Classificatin of Tumours of the Central Nervous System.
Obligatoriska moment Alla moment är obligatoriska. Frånvaro kompenseras enligt instruktioner från kursledaren.
Kursansvarig Monica Nister
Institutionen för onkologi-patologi
08-517 70309
070-2681630
Monica.Nister@ki.se

Kontaktpersoner Daniel Hägerstrand
Institutionen för onkologi-patologi
08-517 705 85
070-569 87 36
daniel.hagerstrand@ki.se

CCK R8:05

171 76
Stockholm