Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Skriv ut
Svensk benämning Forskarskolan för kliniker - IT och informationshämtning
Engelsk benämning Research school for clinicians - IT and information retrieval
Kursnummer 1961
Antal högskolepoäng 1.5
Noteringar Kursen uppfyller kraven för en allmänvetenskaplig kurs.

Kursansvarig institution Institutionen för medicin, Solna
Särskild behörighet Ingen
Betygsskala Godkänd/Icke godkänd
Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning
Datum för fastställande 2008-08-28
Kursens syfte
Kursens lärandemål Visa goda färdigheter i att använda Microsoft Word, Excel och powerpoint, samt referenshanteringsprogrammet Endnote.
Visa goda färdigheter i att söka medicinsk information i olika vetenskapliga databaser, med tonvikt på sökningar i Pubmed.
Kursens innehåll Kursen syftar till att förmedla god kännedom om viktiga funktioner i respektive program via föreläsningar och direkt kopplade datorstödda exempel och övningar. Kursdelarna i informationssökning och referenshantering ges i samarbete med Karolinska Institutets bibliotek.
Arbetsformer Föreläsningar, datorstödda gruppövningar
Examination Godkända individuellt genomförda skriftliga övningsuppgifter
Kurslitteratur och övriga läromedel Manualer samt arbetsmaterial som producerats av KIB, Spider AB och Form och Kunskap AB
Obligatoriska moment Inga obligatoriska moment.
Kursansvarig Michael Fored
Institutionen för medicin, Solna
08-51779181
073-3836397
Michael.Fored@ki.se

Karolinska Univsjh, T2
Enh. för klinisk epidemiologi
17176
Stockholm
Kontaktpersoner Gabriella Bröms
Institutionen för medicin, Solna


gabriella.broms@ki.se

Johan Reutfors
Institutionen för medicin, Solna


Johan.Reutfors@ki.se