Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15
Application closed
Skriv ut
Titel Medicinsk forskningsetik
Kursnummer 2964
Program 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Språk Svenska
Antal högskolepoäng 1.5
Noteringar Kursen uppfyller kraven för en allmänvetenskaplig kurs.

Datum 2019-02-04 -- 2019-02-08
Kursansvarig institution Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Särskild behörighet
Kursens syfte Syftet med kursen är att den forskarstuderande:
- ska få förståelse för centrala forskningsetiska teorier, principer och riktlinjer och därmed få möjlighet att reflektera över etiska aspekter av den egna forskningen
- ska få förståelse för vad som är god vetenskap samt var gränserna går för vad som är etiskt oacceptabel forskning både vad gäller forskning på människor och djur, samt vad som gäller för forskarens egen hederlighet
- utvecklar ett forskningsetiskt förhållningssätt inom sin egen forskning, gentemot andras forskning och det omgivande samhället
Kursens lärandemål Den forskarstuderande ska efter avslutad kurs kunna:
- redogöra för forskningsetiska teorier, principer och, i viss mån, riktlinjer
- kunna redogöra för vanliga forskningsetiska problemsituationer
- identifiera, analysera och diskutera forskningsetiska problem och konflikter
- genomföra en forskningsetisk argumentation för eller emot ett förfarande

Kursens innehåll - Centrala forskningsetiska principer, teorier och argument - Centrala vetenskapsteoretiska begrepp och positioner, och dess relevans för forskningsetik - Forskning på människor, innefattande det informerade samtycket och dess komponenter - Försöksdjursetik, innefattande argument för och emot att använda djur för forskningsändamål, samt de 3 R:en - Etikprövningar och forskningsetiska riktlinjer, såsom Helsingforsdeklarationen - God vetenskaplig sed och avvikelser från god sed i forskningen, exempelvis frågor kring fabricering, förvanskning och plagiering, samt hantering av vetenskapligt författarskap - Intressekonflikter i samband med forskning, såsom jäv och sponsring
Arbetsformer Föreläsningar, grupparbeten och plenumdiskussioner.
Obligatoriska moment Gruppdiskussioner och plenumdiskussioner är obligatoriska. Vid frånvaro kan studenten i viss utsträckning kompensera detta genom att lämna in skrivna svar angående de fall som diskuterats.
Examination Deltagaren genomför en skriftlig forskningsetisk reflektion företrädesvis angående det egna forskningsprojektet. Ett fåtal studenter ges möjlighet att muntligt redovisa en forskningsetisk reflektion, i relation till samtliga lärandemål, angående sin forskning för samtliga deltagare.
Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur: - Johansson I. & Lynöe N., Medicine and philosophy. A Twenty-First Century Introduction. Ontos Verlag, Frankfurt (2008). - Helsingforsdeklarationen (2013): https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/ Rekommenderad litteratur: - Beauchamp, T. L., & Childress, J. F., Principles of Biomedical Ethics. New York, Oxford University Press, (2012) - Helgesson, G., Forskningsetik. Lund, Studentlitteratur, (2015). - Codex: www.codex.vr.se - Etikprövningsnämnderna: www.epn.se - God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie (2017), ISBN 978-91-7307-352-3: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
Antal studenter 30 - 35
Urval av studenter Urvalet baseras på 1) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur), 2) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering).
Övrig information Denna kurs innehåller obligatoriska moment under varje kursdag och studenterna förväntas därför närvara samtliga kursdagar.
Ytterligare kursledare
Tidigare omdöme av kursen omdöme
Kursansvarig Gert Helgesson
Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Gert.Helgesson@ki.se
Kontaktpersoner Annelie Jonsson
Institutionen för lärande, informatik, management och etik

annelie.jonsson@ki.se