Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15
Application closed
Skriv ut
Titel Klinisk forskning och Good Clinical Practice: protokoll, informerat samtycke och ansökan i enlighet med lagar/regler
Kursnummer 2621
Program 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Språk Svenska
Antal högskolepoäng 1.5
Noteringar Kursen uppfyller kraven för en allmänvetenskaplig kurs.

Datum 2019-01-28 -- 2019-02-01
Kursansvarig institution Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Särskild behörighet --
Kursens syfte Kursen ger god kunskap om det regelverk som gäller vid klinisk forskning (registerforskning och kliniska prövningar). Detta är nödvändig kunskap för alla som bedriver klinisk forskning.
Kursens lärandemål Kunskaper om Good Clinical Practice (GCP) samt forskningsetik (Helsingforsdeklarationen). Kursen täcker de krav på GCP-utbildning som Läkemedelsverket ställer för att delta i en klinisk läkemedelsprövning. Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna delta som en prövare i en klinisk prövning.

Kunskaper om hur man praktiskt ansöker om klinisk prövning till Regional etikprövningsnämnd, Läkemedelsverket samt till Datainspektionen. Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna skriva en ansökan till Regional etikprövningsnämnd och veta hur man skriver sådan till Läkemedelsverket samt till Datainspektionen.

Kunskaper rörande regelverket för klinisk prövning (Etikprövningslagen, Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Directory), Biobankslagen, Läkemedelsverkets författningssamling m fl). Deltagaren ska efter genomgången kurs känna till regelverket för att rätt kunna planera en klinisk prövning.

Beräkning av deltagarantalet i en studie. Deltagaren ska efter genomgången kurs veta vad som påverkar studiestorlek och kunna ta fram rätt underlag för att kunna beräkna detta.

Kunskap om kraven att registrera en studie i publik databas (Clinical Trial Registry) samt hur man gör för att få en studie publicerad. Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna registrera en studie i en publik databas.

Kunskaper om de krav som ställs vid registerforskning. Deltagaren ska efter genomgången kurs känna till regelverket vid registerforskning.
Kursens innehåll Föreläsningar om det regelverk som gäller vid klinisk forskning (registerforskning och kliniska prövningar): Helsingforsdeklarationen, GCP, Etikprövningslagen, Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Directory), Biobankslagen, Läkemedelsverkets författningssamling, Codex: regler och riktlinjer för forskning (codex.vr.se) m fl. Beräkning av patientantal. Genomgång av ansökningshandlingar till Regional etikprövningsnämnd, Läkemedelsverket och Datainspektionen. Hur man skriver en etikansökan och författar en patientinformation. Hur man gör för att registrera en prövning i ett Clinical Trial Registry samt regler för publicering. Praktiska GCP-råd på hur man genomför en klinisk prövning. Kursen lämpar sig också väl för de som bedriver klinisk registerforskning.
Arbetsformer Föreläsningar, diskussioner och seminarier samt examinationsuppgift (studiesynopsis, etikansökan och patientinformation).
Obligatoriska moment Närvaro vid undervisning/seminarier samt inlämning av examinationsuppgift (studiesynopsis, etikansökan och patientinformation). Vid frånvaro från schemalagda aktiviteter måste deltagaren genom kompletterade extra inlämningsuppgift kunna styrka motsvarande inhämtning av kunskap.
Examination Doktorandens examinationsuppgift kommer att bedömas och diskuteras i seminarieform.
Kurslitteratur och övriga läromedel Human Subjects. World Medical Association. International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects. The Council for International Organizations of Medical Sciences. Guideline for Good Clinical Practice (E6). The International Conference on Harmonisation. Clinical trials registry, WHO. Lag om etikprövning samt ansökan om etikprövning. Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor samt dokument för ansökan om tillsånd. Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Directory) samt ansökan om förhandskontroll. Biobankslagen. Under föreläsningarna kommer även att refereras till andra tillämpliga lagar och förordningar.
Antal studenter 10 - 30
Urval av studenter Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur)
Övrig information Kursen består av föreläsningar och arbete i seminarieform på Danderyds sjukhus 2019-01-28--30 + 2019-02-01. Examinationsuppgiften (studiesynopsis, etikansökan och patientinformation) genomförs 2019-01-29--31 och lämnas därefter in för individuell bedömning och återkoppling. Examinationsuppgiften kommer också att diskuteras och bedömas i seminarieform.
Ytterligare kursledare
Tidigare omdöme av kursen omdöme
Kursansvarig Thomas Kahan
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
08 123 568 61
Thomas.Kahan@ki.se
Kontaktpersoner Nina Ringart
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
08-123 564 12
nina.ringart@ki.se