Course catalogue doctoral education - VT19

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15
Application closed
Print
Title Metoder för kvalitativ innehållsanalys
Course number 1814
Programme Vårdvetenskap (PUF-V)
Language Swedish
Credits 4.5
Date 2018-10-02 -- 2018-11-28
Responsible KI department Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Specific entry requirements
Purpose of the course Kursen syftar till att ge en utveckling av färdigheterna i innehållsanalys som teknik och metod samt metodens bredd och användning i kvalitativ forskning på längre sikt.
Intended learning outcomes Efter genomgången kurs ska studenterna kunna att
* kritiskt kommentera litteratur som förklarar utveckling och metod av innehållsanalys.
* välja en adekvat design för hans/hennes egna data.
* förklara de olika delarna i analysen.
* utföra analysen.
* kritiskt uvärdera svagheter och styrkor i analysmetoden.
Contents of the course Utveckling från en kvantitativ till en kvalitativ tradition av innehållsanalys Design och val av analys Olika beståndsdelar i analysen Applicering och kritisk granskning
Teaching and learning activities Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och individuella uppgifter. Studenterna kommer att i projektarbeten under hela kursen, med stöd från föreläsningar och individuella litteratur uppgifter, applicera innehållsanalys i sin egen forskning och kritiskt reflektera på tillämpningen.
Compulsory elements Kursen i sin helhet kräver aktivt deltagande av studenterna genom att medverka i olika typer av lärandeformer.
Examination Studenterna kommer att i sina projektarbeten, i slutet av kursen, demonstrera kunskap och förståelse av innehållsanalys genom att lämna in en skriftlig rapport innehållande praktisering av analysen i förhållande till lärandemålen.
Literature and other teaching material Obligatorisk litteratur: * Krippendorff K. (2018). Content Analysis. An Introduction to Its Methodology (4th ed.), London: Sage Publications. (480 sidor - a selection) * Marshall C. & Rossman GB. (2016). Designing Qualitative Research. (6th ed.), London: Sage Publications. *Patton M.Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods. (4th ed.), London: Sage Publications. (832 sidor - a selection). Förutom dessa böcker är ett antal forskningsartiklar också obligatorisk läsning.
Number of students 10 - 20
Selection of students Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur).
More information Kurstillfällen 2-3 oktober, 23-24 oktober samt 27-28 november.
The course is given in English if necessary.
Additional course leader Kursledare: Ella Danielsson, Ella.Danielson@miun.se.
Earlier evaluation of the course Evaluation report
Course responsible Ann Rudman
Institutionen för klinisk neurovetenskap
073-9343478
Ann.Rudman@ki.se
Contact person Maria Jirwe
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Maria.Jirwe@ki.se