Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15
Application closed
Skriv ut
Titel Metoder för kvalitativ innehållsanalys
Kursnummer 1814
Program Vårdvetenskap (PUF-V)
Språk Svenska
Antal högskolepoäng 4.5
Datum 2018-10-02 -- 2018-11-28
Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Särskild behörighet
Kursens syfte Kursen syftar till att ge en utveckling av färdigheterna i innehållsanalys som teknik och metod samt metodens bredd och användning i kvalitativ forskning på längre sikt.
Kursens lärandemål Efter genomgången kurs ska studenterna kunna att
* kritiskt kommentera litteratur som förklarar utveckling och metod av innehållsanalys.
* välja en adekvat design för hans/hennes egna data.
* förklara de olika delarna i analysen.
* utföra analysen.
* kritiskt uvärdera svagheter och styrkor i analysmetoden.
Kursens innehåll Utveckling från en kvantitativ till en kvalitativ tradition av innehållsanalys Design och val av analys Olika beståndsdelar i analysen Applicering och kritisk granskning
Arbetsformer Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och individuella uppgifter. Studenterna kommer att i projektarbeten under hela kursen, med stöd från föreläsningar och individuella litteratur uppgifter, applicera innehållsanalys i sin egen forskning och kritiskt reflektera på tillämpningen.
Obligatoriska moment Kursen i sin helhet kräver aktivt deltagande av studenterna genom att medverka i olika typer av lärandeformer.
Examination Studenterna kommer att i sina projektarbeten, i slutet av kursen, demonstrera kunskap och förståelse av innehållsanalys genom att lämna in en skriftlig rapport innehållande praktisering av analysen i förhållande till lärandemålen.
Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur: * Krippendorff K. (2018). Content Analysis. An Introduction to Its Methodology (4th ed.), London: Sage Publications. (480 sidor - a selection) * Marshall C. & Rossman GB. (2016). Designing Qualitative Research. (6th ed.), London: Sage Publications. *Patton M.Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods. (4th ed.), London: Sage Publications. (832 sidor - a selection). Förutom dessa böcker är ett antal forskningsartiklar också obligatorisk läsning.
Antal studenter 10 - 20
Urval av studenter Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur).
Övrig information Kurstillfällen 2-3 oktober, 23-24 oktober samt 27-28 november.
The course is given in English if necessary.
Ytterligare kursledare Kursledare: Ella Danielsson, Ella.Danielson@miun.se.
Tidigare omdöme av kursen omdöme
Kursansvarig Ann Rudman
Institutionen för klinisk neurovetenskap
073-9343478
Ann.Rudman@ki.se
Kontaktpersoner Maria Jirwe
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Maria.Jirwe@ki.se