Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15
Application closed
Skriv ut
Titel Forskningsetik
Kursnummer 2132
Program 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Språk Svenska
Antal högskolepoäng 1.5
Noteringar Kursen uppfyller kraven för en allmänvetenskaplig kurs.

Datum 2018-09-11 -- 2018-10-02
Kursansvarig institution Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Särskild behörighet
Kursens syfte Få en inblick i och förståelse av centrala forskningsetiska teorier, principer och riktlinjer och därmed få möjlighet att reflektera över etiska aspekter av den egna och andras forskning.
Kursens lärandemål Den forskarstuderande ska efter att ha gått kursen kunna:
1. Redogöra för forskningsetiska teorier, principer och till viss del riktlinjer,
2. Visa kunskap angående vanliga forskningsetiska problemsituationer och de etiska verktygen som kan användas för att hantera forskningsetiska konflikter

Färdigheter: Den forskarstuderande ska efter att ha gått kursen kunna:
1. Analysera forskningsetiska konflikter,
2. Ge hållbara forskningsetiska argument för eller mot ett förfarande

Förhållningssätt: Den forskarstuderande ska efter att ha gått kursen ha:
1. Utvecklat ett forskningsetiskt förhållningssätt till andra forskarstuderande, handledare och seniora forskare,
2. Förståelse för hur ett etiskt förhållningsätt uppfattas hos allmänheten
3. Förståelse för vilken roll forskarens egen hederlighet och integritet har
Kursens innehåll Att ge en introduktion till etiken i samband med forskning och en orientering om dess tillämpning på problem inom det vetenskapliga området. Kursen behandlar bl.a. följande teman: centrala etiska principer, teorier och argument, forskningsetik/forskaretik, grundläggande värderingar och normer för god sed i forskningen, innehåll i och värdet av regelverk så som Helsingforsdeklarationen dess funktion, tillämpning, möjligheter och begränsningar, etikprövningar, avvikelser från värderingar, forskningsfusk och vetenskaplig oredlighet. Det informerade samtyckets historia och komponenter. Försöksdjursetisk, innefattande argument för och emot att använda olika djur för forskningsändamål samt de 3 R:en. Hantering av vetenskapligt författarskap (medförfattarskap, författarordning) och intressekonflikter i forskningen.
Arbetsformer Föreläsningar (ca 6t), gruppövningar, seminarier(ca 8t) och muntlig och skriftlig presentation
Obligatoriska moment Obligatoriskt är att delta vid introduktionstillfället och vid seminarier. Vid frånvaro kan detta kompenseras med utökat PM skrivande och muntlig presentation för kursen eller kursgivare.
Examination Vi bedömer att lärandemålen för kursen är uppnådda genom examination som består av fyra delkomponenter: i) formativ och summativ bedömning i samband med aktivt deltagande i seminarier, ii) en muntlig presentation av etiska dilemman i egen eller aktuellt forskningsområde, iii) ett skriftligt PM där synpunkter från opponent på den muntliga presentationen inarbetats, och iv) opponering på annan students presentation av etiska dilemman i forskning. Godkänd kurs innebär att det framgår att erforderliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt har uppnåtts genom aktivt deltagande i seminarier och godkänd muntlig och skriftlig presentation av examinationsuppgiften samt opponering på annan students presentation av etiskt dilemma.
Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur: -Helgesson G, 2015. Forskningsetik. Studentlitteratur ISBN:978-91-4408-849-5; -Vetenskapsrådet. 2017. God forskningssed. https://publikationer.vr.se/produkt\god-forskningssed\. ISBN: 978-91-7307-352-3. -Loue S, 2000. Textbook of research ethics. Theory and practice. Kluwer Academic /Plenum publisher, NY. ISBN:0-306-46448-9; -Helsingforsdeklarationen (2013): http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/; -Etikprövningsnämnderna: www.epn.se; -Artiklar som delas ut under kursen som huvudsakligen handlar om aktuell forskning med etiska dilemma; -Codex: www.codex.vr.se; Fördjupnings litteratur: -Johansson I. & Lynöe N., Medicine and philosophy. 2008. A Twenty-First Century Introduction. Ontos Verlag, Frankfurt; -Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. 2012. Principles of Biomedical Ethics. New York, Oxford University Press;
Antal studenter 15 - 20
Urval av studenter Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur)
Övrig information Kursen ges en eftermiddag per vecka (tisdagar kl.13:30-17:15) under totalt fyra veckor på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (B31/K32). Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt studenters muntliga och skriftliga presentationer. Mellan kurstillfällena finns det material att läsa enligt ett schema som ges till de antagna.
Ytterligare kursledare
Tidigare omdöme av kursen omdöme
Kursansvarig Sigridur Kalman
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
08-585 817 87
sigridur.kalman@ki.se
Kontaktpersoner Isabel Climent-Johansson
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
+46 73-7121393
isabel.climent-johansson@ki.se