Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15
Application closed
Skriv ut
Titel Medicinsk forskningsetik
Kursnummer 2964
Program 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Språk Svenska
Antal högskolepoäng 1.5
Noteringar Kursen uppfyller kraven för en allmänvetenskaplig kurs.

Datum 2018-03-12 -- 2018-03-16
Kursansvarig institution Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Särskild behörighet
Kursens syfte Syftet med kursen är att fördjupa den forskarstuderandes förståelse för medicinsk forskningsetik och god forskningssed; samt att förbättra den studerandes förmåga att kritiskt reflektera och argumentera kring etiska problem som kan uppstå i samband med forskning. Detta i syfte att ge den forskarstuderande förbättrade möjligheter att reflektera kring etiska aspekter av den egna forskningen.
Kursens lärandemål Den forskarstuderande ska efter avslutad kurs:
- kunna redogöra för centrala forskningsetiska teorier och principer.
- kunna identifiera, analysera och diskutera etiska problem som kan uppstå i samband med forskning på människor och djur.
- ha ett forskningsetiskt förhållningssätt.
Kursens innehåll Kursen innehåller följande moment: - Centrala forskningsetiska teorier och principer. - Forskningsetiska riktlinjer, t ex Nürnbergkoden och Helsingforsdeklarationen. - Forskningsetiskt problematiska fall. - Etiska aspekter på forskning på människor. - Informerat samtycke och dess etiska grund. - Etiska aspekter på djurförsök, innefattande argument för och mot att använda djur för forskningsändamål, samt "de tre R:en". - Avvikelser från god forskningssed, fusk, fabricerade data och plagiat. - Hantering av vetenskapligt författarskap (medförfattarskap, författarordning). - Intressekonflikter i forskningen. - Etikprövning. - Centrala vetenskapsteoretiska begrepp och positioner, och dess relevans för forskningsetik.
Arbetsformer Föreläsningar, grupparbeten och plenumdiskussioner.
Obligatoriska moment Gruppdiskussioner och plenumdiskussioner är obligatoriska. Vid frånvaro kan studenten i viss utsträckning kompensera detta genom att lämna in skrivna svar angående de fall som diskuterats.
Examination Deltagaren genomför en skriftlig forskningsetisk reflektion företrädesvis angående det egna forskningsprojektet. Ett fåtal studenter ges möjlighet att muntligt redovisa en forskningsetisk reflektion, i relation till samtliga lärandemål, angående sin forskning för samtliga deltagare.
Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur: - Johansson I. & Lynöe N., Medicine and philosophy. A Twenty-First Century Introduction. Ontos Verlag, Frankfurt (2008). - Helsingforsdeklarationen (2013): http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ Rekommenderad litteratur: - Beauchamp, T. L., & Childress, J. F., Principles of Biomedical Ethics. New York, Oxford University Press, (2012) - Helgesson, G., Forskningsetik. Lund, Studentlitteratur, (2015). - Codex: www.codex.vr.se - Etikprövningsnämnderna: www.epn.se - Good research practice. Vetenskapsrådets rapportserie 3:2011, ISBN 978-91-7307-189-5.
Antal studenter 30 - 35
Urval av studenter Urvalet baseras på 1) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur), 2) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering).
Övrig information
Ytterligare kursledare
Tidigare omdöme av kursen omdöme
Kursansvarig Gert Helgesson
Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Gert.Helgesson@ki.se
Kontaktpersoner Annelie Jonsson
Institutionen för lärande, informatik, management och etik

annelie.jonsson@ki.se