Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15
Application closed
Skriv ut
Titel Människans Fysiologi - en översikt
Kursnummer 2827
Program 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Språk Svenska
Antal högskolepoäng 3.0
Noteringar Lämplig för doktorander som saknar medicinsk högskoleutbildning.

Datum 2017-12-13 -- 2018-01-12
Kursansvarig institution Institutionen för fysiologi och farmakologi
Särskild behörighet
Kursens syfte KI är ett medicinsk universitet med forskning och utbildning inom medicin och hälsa. Alla doktorander ska inhämta grundläggande kunskaper om den mänskliga kroppen i hälsa och sjukdom i de fall grundläggande medicinsk högskoleutbildning saknas.

Denna kurs riktar sig till doktorander utan medicinsk bakgrund. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en basal och mycket översiktlig introduktion till människokroppens organsystem, dess funktion och samverkan. Innehållet i kursen kommer att vara användbart för fortsatta studier där kunskap om människans fysiologi är av värde.
Kursens lärandemål Studenten ska efter genomgången kurs ha översiktlig kunskap och förståelse för hur människokroppens organsystem fungerar och samverkar under normala betingelser. Kursinnehållet ska kunna användas för fortsatt fördjupning inom en forskarutbildning där vissa humanbiologiska kunskaper är av värde.

Färdigheter
- Skriftligt kunna redogöra för organsystemens funktion.
- Sammanställa och delge information skriftligt för utvalda fördjupningsområden.

Förhållningssätt och värderingsförmåga
- Uppvisa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till data som presenteras under föreläsningar och i kurslitteratur.
Kursens innehåll - Nervsystemets fysiologi - Muskel - Autonoma nervsystemet och endokrinologi - Högre hjärnfunktioner - Hjärta och cirkulation - Njure och syra-bas - Respiration - Digestion Samt samspelet mellan olika organsystem.
Arbetsformer Kursen innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner i form av frågestunder samt problembaserad undervisning. Dessutom ges en frivillig dugga som ger bonuspoäng på tentamen.
Obligatoriska moment Moment som är obligatoriskt under kursen är tentamen. I anslutning till kursen ges ett rest-tentamenstillfälle.
Examination För att bli godkänd i kursen måste studenten visa att lärandemålen har uppnåtts. Detta bedöms genom en skriftlig tentamen.
Kurslitteratur och övriga läromedel Nedanstående litteratur rekommenderas. Lännergren, Jan. Fysiologi. Upplaga 5. Förlag: Studentlitteratur, 2013, pp 1- 355. ISBN13:978-91-44-04775
Antal studenter 10 - 20
Urval av studenter Urvalet baseras på 1) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur), 2) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt.
Övrig information Kursen ges ihop med studenter på optikerprogrammet på KI Campus i Solna. Föreläsningarna ges på dagtid.
Ytterligare kursledare
Tidigare omdöme av kursen omdöme
Kursansvarig Daniel Andersson
Institutionen för fysiologi och farmakologi

Daniel.C.Andersson@ki.se

Biomedicum kvarter 5C

17177
Stockholm
Kontaktpersoner -