Course catalogue doctoral education - VT18

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15
Application closed
Print
Title Medicinsk forskningsetik
Course number 2964
Programme 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Language Swedish
Credits 1.5
Notes The course meets the requirements for a general science course.

Date 2017-10-09 -- 2017-10-13
Responsible KI department Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Specific entry requirements
Purpose of the course Syftet med kursen är att fördjupa den forskarstuderandes förståelse för medicinsk forskningsetik och god forskningssed; samt att förbättra den studerandes förmåga att kritiskt reflektera och argumentera kring etiska problem som kan uppstå i samband med forskning. Detta i syfte att ge den forskarstuderande förbättrade möjligheter att reflektera kring etiska aspekter av den egna forskningen.
Intended learning outcomes Den forskarstuderande ska efter avslutad kurs:
- kunna redogöra för centrala forskningsetiska teorier och principer.
- kunna identifiera, analysera och diskutera etiska problem som kan uppstå i samband med forskning på människor och djur.
- ha ett forskningsetiskt förhållningssätt.
Contents of the course Kursen innehåller följande moment: - Centrala forskningsetiska teorier och principer. - Forskningsetiska riktlinjer, t ex Nürnbergkoden och Helsingforsdeklarationen. - Forskningsetiskt problematiska fall. - Etiska aspekter på forskning på människor. - Informerat samtycke och dess etiska grund. - Etiska aspekter på djurförsök, innefattande argument för och mot att använda djur för forskningsändamål, samt "de tre R:en". - Avvikelser från god forskningssed, fusk, fabricerade data och plagiat. - Hantering av vetenskapligt författarskap (medförfattarskap, författarordning). - Intressekonflikter i forskningen. - Etikprövning. - Centrala vetenskapsteoretiska begrepp och positioner, och dess relevans för forskningsetik.
Teaching and learning activities Föreläsningar, grupparbeten och plenumdiskussioner.
Compulsory elements Gruppdiskussioner och plenumdiskussioner är obligatoriska. Vid frånvaro kan studenten i viss utsträckning kompensera detta genom att lämna in skrivna svar angående de fall som diskuterats.
Examination Deltagaren genomför en skriftlig forskningsetisk reflektion företrädesvis angående det egna forskningsprojektet. Ett fåtal studenter ges möjlighet att muntligt redovisa en forskningsetisk reflektion, i relation till samtliga lärandemål, angående sin forskning för samtliga deltagare.
Literature and other teaching material Obligatorisk litteratur: - Johansson I. & Lynöe N., Medicine and philosophy. A Twenty-First Century Introduction. Ontos Verlag, Frankfurt (2008). - Helsingforsdeklarationen (2013): http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ Rekommenderad litteratur: - Beauchamp, T. L., & Childress, J. F., Principles of Biomedical Ethics. New York, Oxford University Press, (2012) - Helgesson, G., Forskningsetik. Lund, Studentlitteratur, (2015). - Codex: www.codex.vr.se - Etikprövningsnämnderna: www.epn.se - Good research practice. Vetenskapsrådets rapportserie 3:2011, ISBN 978-91-7307-189-5.
Number of students 30 - 35
Selection of students Urvalet baseras på 1) datum för doktorandregistrering (där tidigare registreringsdatum har förtur), 2) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering).
More information
Additional course leader
Earlier evaluation of the course Evaluation report
Course responsible Gert Helgesson
Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Gert.Helgesson@ki.se
Contact person Annelie Jonsson
Institutionen för lärande, informatik, management och etik

annelie.jonsson@ki.se